Średnie według MEN PDF Drukuj Email

Eksperci MEN wyjaśniają m.in. wątpliwości dotyczące średnich urlopowych, jednorazowego dodatku uzupełniającego, ekwiwalentu za urlop dla nauczycieli.

 

Publikujemy odpowiedzi MEN na pytania czytelników dotyczące średnich urlopowych, jednorazowego dodatku uzupełniającego, ekwiwalentu za urlop dla nauczycieli.


Pytanie: Jak wypłacać wynagrodzenie nauczycielom zatrudnionym na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty: z góry czy z dołu? Czy należy im się tzw. średnia urlopowa za okres ferii i wakacji (jednostka feryjna)?

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Osoba ta nie jest nauczycielem w rozumieniu przepisów ustawy - Karta Nauczyciela; ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.


Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

 

Pytanie: Czy nauczycielom zatrudnionym na teoretyczną naukę zawodu - umowa o pracę na 4 tygodnie i godziny przepracowane (w roku szkolnym 7 turnusów kursowych - nauczyciele niepracujący w zespole, różny wymiar etatu, kursy z przerwą kilkutygodniową lub przerwą dwudniową: sobota-niedziela) należy się średnia urlopowa czy ekwiwalent za urlop?

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Wymiar zatrudnienia nauczyciela nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli szkół feryjnych.

 

Pytanie: Chodzi o wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok - czy należy sporządzać indywidualne pisma informujące nauczyciela o wypłacie i kwocie dodatku? Jeśli tak, to kto je powinien podpisać - dyrektor szkoły czy wójt gminy?

 

Obowiązujące przepisy nie przewidują wymogu pisemnego informowania nauczyciela o wysokości przyznanego dodatku uzupełniającego. Jednakże pomimo braku regulacji prawnej, ze względu na charakter ww. dodatku wydaje się właściwe poinformowanie nauczyciela na piśmie o przyznaniu tego dodatku oraz jego wysokości.

 

Pytanie: Zgodnie z Państwa interpretacją, że jednorazowy dodatek uzupełniający powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego (a w podstawie wynagrodzenia chorobowego - nie) proszę o odpowiedź: czy powinien być uwzględniany w podstawie w miesiącu jego wypłaty, czy tak jak dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1/12?

 

W myśl art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ww. ustawy składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jednorazowy dodatek uzupełniający powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej nauczycielowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

 

Więcej: www.samorzad.pap.pl

 

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY