BDO Finanse Publiczne nr 4 (42) Kwiecień 2011

A   A   A

Wkład własny niepieniężny jednostki w realizację projektu PO KL

(Autor: Justyna Kisielewska, Źródło: Ekspert Budżetowy)

Jak prawidłowo należy zaksięgować (na jakich kontach) wkład własny niepieniężny jednostki w realizację projektu PO KL?

 

 

Ewidencjonowanie odpowiednio wycenionego i udokumentowanego własnego wkładu niematerialnego powinno odbywać się pozabilansowo na kontach Zespołu 9.

 

 

Każdy beneficjent zobowiązany jest wnieść wkład własny w odpowiedniej wysokości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Instytucja pośrednicząca przyznaje również ściśle określony w umowie procent dofinansowania i taka sytuacja ma miejsce w większości przypadków. Wkład ten może pochodzić ze środków:

  • publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego lub lokalnego, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • prywatnych.

 

Wartość wkładu własnego wymagana od beneficjenta wskazywana jest w umowie o dofinansowanie projektu (wraz z podziałem na źródła finansowania, w przypadku, gdy wkład własny pochodzi z kilku źródeł). Zgodnie z „Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wkład własny może być wnoszony w formie:

  • finansowej,
  • niepieniężnej,
  • dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią.

 

Wkład własny może być wniesiony w postaci rzeczowej, np. w formie przekazania na rzecz realizowanego projektu określonych składników majątku i podlega ewidencji księgowej na kontach wyodrębnionych do realizacji projektu, np. przekazanie budynku na potrzeby projektu powinno być zaksięgowane: Wn konto 011; Ma konto 800.

Wkład własny może przybierać także formy niematerialne, takie jak np. praca, użyczenie pomieszczeń,  urządzeń itp.

 

 

Tego rodzaju wkład własny nie może podlegać odrębnej ewidencji na kontach bilansowych jednostki, ponieważ następowałoby wykazanie kosztów, które rzeczywiście nie zostały poniesione. Moim zdaniem ewidencjonowanie odpowiednio wycenionego i udokumentowanego własnego wkładu niematerialnego powinno odbywać się pozabilansowo na kontach Zespołu 9.

 

 

Zgodnie z „Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", wycena wkładu niepieniężnego powinna być dokonywana według wartości rynkowej, za którą przyjmuje się przeciętną cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie tytułami tego samego rodzaju i gatunku, lub według wartości godziwej.

 

Wartość wkładu niematerialnego, np. w przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariusza, określa się z uwzględnieniem ilości poświęconego czasu na ich wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj świadczeń. Wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy musi uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych, a zatem także koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia. Wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być przedmiotem odrębnej kontroli i oceny.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejJustyna Kisielewska  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY