BDO Finanse Publiczne nr 3 (41) Marzec 2011

A   A   A

Które z wydatków poniesionych przez szkołę są wydatkami strukturalnymi?

(Autor: Anna Zienkiewicz, Źródło: Aktualności rachunkowości budżetowej)

 

Pytanie

 

Które z wymienionych wydatków szkoły można zaliczyć do wydatków strukturalnych:

  • na świetlicę socjoterapeutyczną (posiłki dla dzieci, wycieczki, przejazd dzieci autobusem),
  • na prenumeratę poradników dla dyrektora, sekretarki, księgowej,
  • na opłacany corocznie program antywirusowy,
  • na wynagrodzenie pedagoga w szkole prowadzącego inne czynności niż edukacyjne?

Odpowiedź

 

Nie wszystkie wydatki ponoszone przez jednostkę kwalifikują się do wydatków strukturalnych. Aby wydatek można było zaliczyć do wydatków strukturalnych, musi on być poniesiony z krajowych środków publicznych, w związku z realizacją celu (zadania) i musi być ujęty w klasyfikacji wydatków strukturalnych.

 

Wydatki na świetlicę socjoterapeutyczną

 

Jeżeli świetlica funkcjonuje w ramach programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, to należy zaklasyfikować je w kodzie 73.

 

Zgodnie bowiem z interpretacją Ministerstwa Finansów w kodzie 73 klasyfikuje się „Programy skierowane do dzieci i młodzieży znajdujących się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki".

 

Zarządzanie placówką

 

Wydatki na prenumeratę czasopism dla kadry zarządzającej można zaklasyfikować również w kodzie 73 jako „Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania".

 

Wydatki na tworzenie lub modernizację zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w szkołach, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz na budowę i wdrażanie systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom, np. monitoring, należy natomiast ująć w kodzie 11.

 

Wydatki strukturalne dotyczące pedagoga

 

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów wydatkiem strukturalnym dotyczącym pedagoga w szkole mogą być:

 

1. klasyfikowany z kodem 72 wydatek na „Modernizację systemu nadzoru pedagogicznego, tzn.:

  • opracowanie koncepcji modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego,
  • opracowanie i wdrożenie programów poprawy jakości i efektywności nadzoru pedagogicznego".

Mieszczą się tu m.in. wydatki na „opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy";

 

2. klasyfikowane z kodem 73 wydatki na „Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia".

 

Obejmują one w szczególności: doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) oraz wydatki na „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255),
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).


Anna Zienkiewicz

główny księgowy w jednostce oświatowej


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY