BDO Finanse Publiczne nr 2 (40) Luty 2011

A   A   A

Ewidencja operacji związanych z wydatkami niewygasającymi

(Autor: dr Mieczysława Cellary, Źródło: Ekspert Budżetowy)

 

Zgodnie z opisem konta 135 (plan kont dla JST) wg rozporządzenia Ministra Finansów z 5.7.2010 r. „na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na niewygasające wydatki w korespondencji z kontem 133". - Czy taki zapis jest prawidłowy? Dotychczas wpływ środków na rachunek wydatków niewygasających dokonywany był 133/904. Czy w świetle nowego rozporządzenia dopuszczalne jest zaewidencjonowanie wpływu środków 135/904 (subkonto NW) oraz wypływu 904/133 (rachunek podstawowy)? Oraz pozostałych operacji, jak poniżej:

 1. rachunek bankowy Gminy - podstawowy 904/133 przekazanie środków na wyodrębniony rachunek bankowy NW, 903/904 zatwierdzenie niewykonanych wydatków do realizacji w latach następnych, 961/903 przeksięgowanie na konto 961;
 2. rachunek bankowy Gminy - wyodrębniony dla NW, 135/904 wpływ środków na wyodrębniony rachunek bankowy NW, 225/135 przekazanie środków do jednostki budżetowej, 904/225 sprawozdanie z wykorzystania środków w ramach NW.

 

1. Podstawa prawna zasad ewidencji wydatków niewygasających

 

Zasady ewidencji niewygasających wydatków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego do końca 2010 r. są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.7.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.).

 

2. Przepisy obowiązujące od 1.1.2011 r.

 

Od 1.1.2011 r. do ewidencji mają zastosowanie regulacje wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861).

 

Do końca 2010 r. ewidencja środków pieniężnych, będąca równowartością planu wydatków niewygasających jest dokonywana na wydzielonym subkoncie do konta 133 „Rachunek budżetu", a od 1.1.2011 r. na koncie 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki". Dlatego 1.1.2011 r. należy przeksięgować BO konta 133 „Rachunek budżetu" - subkonto niewygasających wydatków - na konto 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki".

 

3. Prawidłowa ewidencja operacji związanych z wydatkami niewygasającymi

 

Przedstawiona w pytaniu korespondencja kont, dokumentująca operację przekazania wydzielonych środków pieniężnych dotyczących wydatków niewygasających nie jest prawidłowa. Prawidłowa ewidencja operacji związanych z uchwaleniem i realizacją planu wydatków niewygasających powinna się przedstawiać, jak pokazano na schematach nr 1 i 2.

 

 fp40_rys01

Objaśnienia do schematu nr 1:

 1. Kwoty ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 2. Wydzielenie środków na niewygasające wydatki na wyodrębnionym subkoncie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa (podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego).
 3. Przeksięgowanie w końcu roku salda konta 903 „Niewykonane wydatki" na konto 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu".

 

Na schemacie nr 2 przedstawiono zasady ewidencji w księgach budżetu środków ujętych w planie wydatków niewygasających - księgowanie w okresach ich wykorzystania.

 

 fp40_rys02

Objaśnienia do schematu nr 2:

 1. Przelew środków z wyodrębnionego subkonta rachunku budżetu (z 1.1.2011 r. z konta 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki") na rachunek jednostki realizującej zadanie ze środków niewygasających wydatków.
 2. Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w ciężar planu niewygasających wydatków - księgowanie na podstawie ich sprawozdań.
 3. Zwrot niewykorzystanych przez jednostkę budżetową środków na wydatki niewygasające.
 4. Przeniesienie niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki po upływie terminów określonych w wykazie tych wydatków na dochody budżetu.
 5. Przeniesienie niewykorzystanych środków pieniężnych na niewygasające wydatki na rachunek budżetu.


dr Mieczysława Cellary

biegły rewident 


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY