BDO Finanse Publiczne nr 1 (39) Styczeń 2011

A   A   A

Księgowanie kosztów w instytucji kultury

(Autor: Izabella Kopka, Źródło: Rachunkowość Budżetowa)

Pytanie

 

Czy w instytucji kultury otrzymaną fakturę na zakup materiałów biurowych, środków czystości i zużycie gazu można zaksięgować w następujący sposób: zakup materiałów do biura Wn 402-1/Ma 201 i księgowanie równoległe Wn 550- 1/Ma 490, zakup środków czystości i innego sprzętu potrzebnego do utrzymania porządku Wn 402- 4/Ma 201 i księgowanie równoległe Wn 510/Ma 490, zużycie energii - gaz Wn 402-2/Ma 201 i księgowanie równoległe Wn 510/Ma 490? Czy zużycie gazu powinno rozdzielać się proporcjonalnie, np. ująć część zużycia na pomieszczenia, w których prowadzone są warsztaty taneczne?

 

Odpowiedź

 

Według mojej oceny wskazany sposób księgowania można uznać za prawidłowy, ale  pod warunkiem, że jednostka sposób prowadzenia ewidencji na kontach zespołu 5 zakupionych materiałów i energii ma opisany w polityce rachunkowości, oraz stwierdza potrzebę utworzenia szczegółowej analityki. Jednostki posiadające osobowość prawną (w tym także samorządowe instytucje kultury)  jako jednostki wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie.


Natomiast na podstawie art. 10 ust. 1 jednostka jest zobowiązana posiadać dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w ramach której powinna mieć zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.


„Piątki" w razie potrzeby

 

Konta zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie" prowadzone są wówczas, gdy istnieje w jednostce działalność mieszana i zachodzi potrzeba podziału kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie dla każdego typu działalności, a ich podział powinien uwzględniać specyfikę działalności i potrzeby jednostki w zakresie sprawozdawczości.


Podstawowym podziałem kont zespołu 5 jest podział na koszty:

  • działalności podstawowej,
  • działalności pomocniczej,
  • działalności bytowej i utrzymania obiektów socjalnych,
  • ogólnego zarządu.


Ujmowanie kosztów w zespole 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie" daje możliwość większej kontroli i analizy ponoszonych przez jednostkę kosztów oraz podejmowanie odpowiednich decyzji. Jednakże wyodrębnienie kosztów zarządu, kosztów utrzymania budynku czy kosztów działalności kulturalnej nie jest konieczne w małych jednostkach prowadzących tylko jedną odmianę działalności. Dla potrzeb analizy kosztów wystarcza ujęcie ich ze szczegółowością określoną dla kont zespołu 4.

 

Ponieważ jednak, jak wynika z opisu w pytaniu, jednostka ujmuje ponoszone przez nią koszty w zespole kont 5, to właśnie jednostka, jako znająca typy prowadzonych przez nią działalności oraz ponoszonych w związku z tym wydatków, powinna podjąć decyzję o potrzebie i sposobie ich podziału w ewidencji księgowej.


Koszty proporcjonalnie do powierzchni

 

Natomiast odnośnie do częściowego przypisania ponoszonych przez jednostkę kosztów zużycia energii do poszczególnych typów prowadzonej działalności, to według mojej oceny, dla określenia rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku z daną działalnością, można dokonać ich podziału np. w oparciu o proporcje wynikające z zajmowanej powierzchni bądź intensywności korzystania z urządzeń zasilanych daną energią. Wyliczony w ten sposób podział kosztów powinien być określony procentowo, metodą ustalenia udziału w całości kosztu, dokonany na początku roku i przyjęty uchwałą zarządu bądź zarządzeniem kierownika jednostki.


Należy również pamiętać, jak zostało to już zaznaczone powyżej, o określeniu w dokumentacji opisującej zasady rachunkowości jednostki, zasady funkcjonowania nowo utworzonych kont księgowych.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości  (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, nr 157, poz. 1241 i nr 165 poz. 1316).Izabella Kopka

księgowa jednostki budżetowej


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY