BDO Finanse Publiczne nr 10 (36) Październik 2010

A   A   A

Dotacje i wydatki w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

(Autor: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Źródło: Monitor rachunkowości budżetowej )

 

Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana podmiotom, najczęściej przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego na finansowanie ich działalności. Ma ona charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o dotację musi spełnić określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi warunki. Decyzję o sposobie wykorzystania i rozliczenia dotacji podejmuje organ, który ją przyznał.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • O jakie dotacje może się ubiegać jednostka samorządu terytorialnego?
 • Jakie zasady obowiązują przy rozliczaniu dotacji?
 • W jaki sposób należy prowadzić ewidencję środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków?

Dotacje celowe na finansowanie działalności JST

 

W świetle regulacji przyjętych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacjami są wydatki budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W zależności od przeznaczenia środków wyróżnia się dotacje:

 • celowe,
 • podmiotowe,
 • przedmiotowe,
 • na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

 

Dotacje celowe to środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) oraz państwowych funduszy celowych, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, przeznaczone na:

 1. finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, w tym:
  - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami,
  - ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jst,
  - bieżących zadań własnych jst,
  - zadań agencji wykonawczych,
  - zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom i fundacjom),
  - kosztów realizacji inwestycji określonych w ustawie o finansach publicznych;
 2. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach prawa.

W formie dotacji są także przekazywane z budżetu środki budżetowe przeznaczone na:

 1. realizację określonych programów państwowych i wydatkowane przez inne niż państwowe jednostki budżetowe podmioty, które te programy realizują,
 2. realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków,
 3. finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jst oraz inne podmioty ze środków przekazywanych przez agencje wykonawcze, państwowe fundusze celowe i inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego,
 4. realizację programów finansowanych z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009,
 5. współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zasady i tryb udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa regulują przepisy ustawy z 13listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy art. 3 wskazują, że dotacje celowe z budżetu państwa stanowią obok dochodów własnych i subwencji ogólnej główne dochody jednostek samorządu terytorialnego.

 

Podział dotacji przekazywanych jst

Źródło dotacji

Przeznaczenie dotacji

Dotacje z budżetu państwa

1. Na zadania zlecone:

- bieżące

- inwestycyjne

 1. finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
 2. wykonanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 3. usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 4. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 5. realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

2. Na zadania własne:

- bieżące

- inwestycyjne

 1. z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych;
 2. związanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej;
 3. związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego;
 4. realizowanych w celu zagospodarowania nieruchomości SP przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i przekazanych jednostce samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363 ze zm.);
 5. związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych;
 6. w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych;
 7. o których mowa w odrębnych przepisach - na zasadach w nich określonych.

Dotacje z funduszy celowych

Na zadania:

- bieżące

- inwestycyjne

Pozostałe dotacje, np. od innych jst na podstawie porozumień

Na zadania:

- bieżące

- inwestycyjne

 

Dochodami jst mogą być dotacje celowe z budżetu państwa udzielane z przeznaczeniem na:

 1. finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
 2. wykonanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 3. usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 4. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 5. realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

 

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych, bieżących i inwestycyjnych jst nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

 

  

Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych jst

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych:

 1. z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych;
 2. związanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej;
 3. związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego;
 4. realizowanych w celu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i przekazanych jednostce samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363 ze zm.);
 5. związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełnosprawnych;
 6. w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych;
 7. o których mowa w odrębnych przepisach - na zasadach w nich określonych.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponadto otrzymywać z budżetu państwa dotacje na dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim, o którym mowa w przepisach o rozwoju regionalnym. Przykładowo w ramach kontraktu wojewódzkiego starostwo może otrzymać dotację na uruchomienie kolejnych oddziałów w szpitalu powiatowym.

 

Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych

 

Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych mogą być udzielane do wysokości 50% planowanych wydatków jst na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Jeżeli jst, która otrzymała dotację, nie przeznaczyła w danym roku budżetowym na realizację zadania objętego dofinansowaniem, środków własnych w wysokości co najmniej 50% planowanych wydatków na jego realizację, jest zobowiązana zwrócić kwotę dotacji w wysokości ustalonej jako różnica między kwotą otrzymanej dotacji a wysokością wydatków poniesionych ze środków własnych. Rozliczenie i zwrot dotacji z budżetu państwa otrzymanej na ten cel następuje na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

 

Podziału środków budżetowych między jst w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zadań dokonują właściwi dysponenci główni środków budżetowych, tj.:

 1. w przypadku dotacji na finansowanie zadań związanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich i związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego - podziału dokonuje, po uzgodnieniu z wojewodami, Minister właściwy do Spraw Oświaty i Wychowania;
 2. w odniesieniu do dotacji związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu - podziału i przekazania środków dokonuje Minister Kultury i Sportu (w nowym brzmieniu ustawy z 25 czerwca 2010 r. o Sporcie od 16.października 2010 r. - minister kultury fizycznej). Do kompetencji Ministra Kultury Fizycznej i Sportu należy również określenie zakresu zadań objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposobu i trybu udzielania dotacji na te zadania, uwzględniając w szczególności znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych;
 3. w przypadku dotacji udzielanych na finansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych - podziału środków dokonuje Minister Właściwy do spraw Administracji Publicznej. Natomiast szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji z budżetu państwa na te zadania określa Rada Ministrów, uwzględniając konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jst otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych oraz zabezpieczenie przez te jednostki min. 50% udziału własnych środków w planowanych inwestycjach, a także zachowanie dyscypliny finansów publicznych. Warunkiem uzyskania dotacji jest ocena pisemnego wniosku o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań, dokonana przez powołaną w tym celu przez właściwego wojewodę komisję oraz umieszczenie wniosku na liście zakwalifikowanych wniosków.

 

Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury

 

Z budżetu państwa są również udzielane dotacje na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury. W szczególności dofinansowaniem obejmuje się programy realizowane przez instytucje filmowe i instytucje kultury przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego 1 stycznia 1999 r. Zakres zadań objętych mecenatem państwa w tej dziedzinie kultury, wykonywanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, których organizatorem jest jst, a także sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania określa, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z 1 września 2005 r. w sprawie zakresu objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji zmienionym rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji, dotacje są udzielane na takie zadania, jak:

 1. podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej,
 2. upowszechnianie i promocję twórczości artystycznej,
 3. upowszechnianie i promocję czytelnictwa,
 4. promocję kultury polskiej za granicą,
 5. zachowanie, waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
 6. budowę i modernizację infrastruktury kulturalnej,
 7. tworzenie warunków do ekspozycji, zakupów i upowszechniania sztuki współczesnej,
 8. zachowanie i upowszechnianie tradycji regionalnej i kultury ludowej,
 9. tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury,
 10. edukację kulturalną społeczeństwa.

 

Przykładów działań wspieranych przez państwo w formie dotacji jest wiele. Jeden z nich może stanowić utworzenie ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w bibliotece gminnej biblioteki multimedialnej.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą też otrzymywać od innych jst dotacje na dofinansowanie realizowanych przez siebie zadań. Przykładowo, gmina X w wyniku powodzi utraciła most na rzece. Na odbudowę tego mostu gmina X otrzymuje od gminy Y dotację. Wysokość dofinansowania w takim wypadku określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki, która udziela dotacji. W prezentowanym przykładzie jest to rada gminy Y.

 

Jednostka samorządu terytorialnego może również otrzymywać dotacje celowe od organów administracji rządowej lub od innych jst, gdy na mocy porozumień realizuje zadania z zakresu administracji rządowej lub zadania z zakresu działania innych jst. Przykładowo gmina buduje chodnik przy drodze wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowość zlokalizowaną na terenie gminy, a samorząd województwa, który jest zarządcą drogi dotuje realizowaną przez gminę budowę chodnika. Szczegółowe zasady, w tym kwoty i terminy przekazywania i rozliczania dotacji określają wówczas porozumienia.

Jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Kwoty dotacji celowych są:

 • określane przez dysponentów części budżetowych zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju,
 • przekazywane przez wojewodów, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Dotacje celowe dla jst na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań. W przeciwnym przypadku jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w postępowaniu sądowym.

Z budżetu państwa mogą być ponadto udzielane właściwym jst dotacje celowe na realizację zadań związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z usuwaniem skutków powodzi i osuwisk ziemnych i usuwaniem skutków innych klęsk żywiołowych. Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania tego rodzaju dotacji regulują każdorazowo stosowne przepisy.

 

 

Przykład

Gminy otrzymują z budżetu państwa dotację w wysokości równej wartości ekwiwalentów wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym związanym z powodzią (art. 34 ust. 3 ustawy z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.).

 

 

Dotacje celowe z budżetu państwa jako źródło finansowania inwestycji

 

Z budżetu państwa są finansowane inwestycje państwowych jednostek budżetowych, a ponadto mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

 1. agencji wykonawczych;
 2. instytucji gospodarki budżetowej;
 3. innych państwowych osób prawnych, dla których zasady gospodarki finansowej określają odrębne ustawy;
 4. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie odrębnej ustawy;
 5. w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym;
 6. realizowanych przez jst, jako zadania własne lub zadania z zakresu administracji rządowej;
 7. związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

 

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji dzielimy na:

 1. finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji przedsiębiorców, są udzielane z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 2. związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi; są udzielane z uwzględnieniem kryteriów i trybu określonych w odrębnych przepisach;
 3. w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; są udzielane z uwzględnieniem przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zasady rozliczania dotacji

 

Umowa o udzielenie dotacji

 

Jeżeli przepisy odrębne lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania dotacji, dysponent części budżetowej udzielający dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, zawiera umowę, która określa w szczególności:

 1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;
 2. wysokość udzielonej dotacji;
 3. termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego;
 4. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
 5. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą - 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania;
 6. tryb kontroli wykonania zadania.

 

Jednostki, którym została udzielona dotacja są zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

 

Rozliczenie dotacji

 

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje to środki publiczne, które podlegają szczególnym zasadom rozliczania. Realizacji tego zapisu służy zobowiązanie jednostki korzystającej z dotacji do terminowego rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym. Rozliczenie to powinno być zatwierdzone przez dysponenta części budżetowej w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia, a w przypadku dotacji na realizację zadania za granicą - 60 dni od dnia jego przedstawienia.

Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie inaczej określonym podlegają zwrotowi do budżetu w terminie do 31 stycznia lub w ciągu 21 dni od zakończenia inaczej określonego terminu wykorzystania dotacji.

 

Dysponent części budżetowej określa w drodze decyzji wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa w przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, że dotacja została:

 • wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo
 • pobrana w nadmiernej wysokości (otrzymanie dotacji z budżetu w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania) albo
 • pobrana nienależnie (dotacje udzielone bez podstawy prawnej).

Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa niezgodnie z przeznaczeniem pociąga za sobą istotne sankcje. Ustawodawca przewidział odpowiednią procedurę postępowania w razie nieprawidłowości przy wykorzystaniu dotacji udzielonych z budżetu państwa. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem powoduje następujące konsekwencje finansowe:

 1. konieczność zwrotu środków przyznanej dotacji wraz z odsetkami w ciągu 15 dni od stwierdzenia okoliczności wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem są naliczane począwszy od dnia przekazania dotacji (wysokość odsetek ustala się jak dla zaległości podatkowych).

Dotacje w księgach rachunkowych jst

 

Jednostki, którym udzielono dotacji zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

 

Uwaga

W jst do ewidencji wpływów dotacji celowych otrzymanych zarówno z budżetu państwa, jak i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień (umów) oraz dotacji z funduszy celowych służą konta:

133 - Rachunek budżetu oraz

901 - Dochody budżetu.

 

Środki zgromadzone w jst na realizację zadań finansowanych dotacjami są dalej przekazywane z budżetu jst do jednostek (podmiotów) wykonujących budżet, tj. realizujących określone zadania jednostek budżetowych. Do ewidencji rozliczeń z tymi jednostkami służy w jst konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych.

 

Przelew środków na rachunek jednostki wykonującej zadanie jest księgowany następująco:

- Wn 223

- Ma 133.

 

Z kolei wydatki zrealizowane przez jednostki wykonujące zadania objęte dotacjami (potwierdzone sprawozdaniami jednostek ws. wykonania wydatków budżetowych) są ewidencjonowane na koncie 902 - Wydatki budżetu (strona Wn) w korespondencji z kontem 223 (strona Ma).

 

Tabela. Ewidencja dotacji i wydatków w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

Treść operacji

Konto strona Wn

Konto strona Ma

Wpływ dotacji celowych z budżetu państwa:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

2) na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

133 - Rachunek budżetu

901 - Dochody budżetu

Przelew środków z budżetu dla jednostki budżetowej na realizację zadań określonych przez dysponenta środków

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych

133 - Rachunek budżetu

Sprawozdanie jednostkowe o wydatkach (Rb-28S) jednostki budżetowej

902 - Wydatki budżetu

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych

Wpływ z jednostki budżetowej niewykorzystanych środków z dotacji

133 - Rachunek budżetu

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych"

Zwrot z budżetu jednostki samorządu terytorialnego części niewykorzystanych dotacji dysponentowi środków

901 - Dochody budżetu

133 - Rachunek budżetu

 

Należy podkreślić, że do kont 901 i 902 należy prowadzić ewidencję analityczną, która pozwala na określenie źródeł dotacji i rodzaje wydatków poniesionych z tych środków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

 

Wybrane (podstawowe) paragrafy dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych przez jst przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

 

Rodzaj dotacji

Paragraf dochodów

Dotacje celowe na własne i zlecone zadania bieżące

201- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

202- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

203- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

211- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

212- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

213- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

221- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

222- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

223- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

Dotacje celowe na inwestycje

631- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

632- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

633 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

641- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

642- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

643- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

651- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

652- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

653- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

 

Dotacja celowa otrzymana na przełomie lat

W przepisach nie zostały określone odmienne regulacje w zakresie odstępstwa od zasady kasowej podczas ewidencji dotacji celowych przekazywanych z funduszy celowych na przełomie lat. Zatem wpływ dotacji celowych z funduszy celowych w następnym roku po roku, w którym były ujęte w planie budżetu, będzie wykonanym dochodem budżetu tego roku, w którym wpłynie dotacja.

 

Przykład

Gmina X otrzymała na mocy decyzji wydanej w 2009 r. przez PFRON dotację celową stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2009 r. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Decyzję o przyznaniu dotacji celowej wprowadzono do planu dochodów i wydatków 2009 r. Wpływ dotacji na rachunek budżetu gminy X nastąpił w pierwszych dniach stycznia 2010 r. Wpływ dotacji celowej z funduszu celowego, ujętej w planie 2009 r., która wpłynęła w 2010 r., należy ująć w księgach rachunkowych następująco:

 

Ewidencja w księgach budżetu gminy w 2009 r.:

1) przypis należnej dotacji celowej z PFRON:

- Wn konto 224 - Rozrachunki budżetu,

- Ma 909 konto - Rozliczenia międzyokresowe,

 

Ewidencja w księgach budżetu gminy w 2010 r.:

2) wpływ dotacji na rachunek budżetu:

- Wn konto 133 - Rachunek budżetu,

- Ma konto 224 - Rozrachunki budżetu oraz

- Wn konto 909 - Rozliczenia międzyokresowe

- Ma konto 901 - Dochody budżetu.

 

Ewidencja dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych

 

1) dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych należy ewidencjonować:

a) w księdze głównej budżetu gminy:

- Wn 902 - Wydatki budżetu,

- Ma 133 - Rachunek budżetu;

b) w księdze głównej Urzędu Gminy:

- Wn 810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje,

- Ma 130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych;

 

2) zwrot niewykorzystanych dotacji w roku jej przekazania:

a) w księdze głównej budżetu gminy:

- Wn 133 - Rachunek budżetu,

- Ma 902 - Wydatki budżetu;

b) w księdze głównej Urzędu Gminy:

- Wn 130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych,

- Ma 810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. nr 80, poz. 526 ze zm.)
 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz.U. nr 79, poz. 363 ze zm.).
 • Ustawa z 15 lipca 2010 r. o Sporcie (Dz.U. nr 127, poz. 857).
 • Ustawa z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 123, poz. 835).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z 1 września 2005 r. w sprawie zakresu objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz.U. nr 177, poz. 1474 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz.U. nr 150, poz. 1005).

 

Prowadząc ewidencję dotacji i wydatków w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, pamiętaj, że:

 • Dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania.
 • W części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie inaczej określonym podlegają zwrotowi do budżetu w terminie do 31 stycznia lub w ciągu 21 dni od zakończenia inaczej określonego terminu wykorzystania dotacji.
 • Jednostki, którym udzielono dotacje zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 • Wpływ dotacji celowych z funduszy cel w następnym roku po roku, w którym były ujęte w planie budżetu, będzie wykonanym dochodem budżetu tego roku, w którym wpłynie dotacja.


dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk

specjalista ds. rachunkowości,
pracownik katedry rachunkowości


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY