BDO Finanse Publiczne nr 4 (30) Kwiecień 2010

A   A   A

Zakupy inwestycyjne w jednostce sektora finansów publicznych

(Autor: Elżbieta Gaździk, Źródło: Monitor rachunkowości budżetowej )

 

W jaki sposób należy zaksięgować zakup środka trwałego lub WNiP podlegającego amortyzacji w czasie, finansowanego ze środków własnych zakładu budżetowego, jeżeli zakład ma prawo odliczyć VAT w całości oraz środka trwałego amortyzowanego w czasie, ale finansowanego z dotacji, jeśli zakład ma prawo do częściowego odliczenia VAT (przy zapisach na konto proszę podać czy ma to być wartość netto czy brutto). Czy ewidencja na koncie 080 jest konieczna oraz w jaki sposób należy wykazać takie zakupy w sprawozdaniu Rb-30?

 

Wariant I

 

Ewidencja zakupu środka trwałego podlegającego amortyzacji w czasie, finansowanego ze środków własnych zakładu budżetowego, przy założeniu, że zakład budżetowy ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości.

Przypadek 1 - w sytuacji, gdy nie wiemy, kiedy otrzymamy fakturę

 1. Przeznaczenie środków własnych zakładu budżetowego na zakup środka trwałego - 6100 zł brutto,
  WN 740 - Dotacje i środki na inwestycje
  MA 840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
 2. Faktura dostawcy za zakup środka trwałego na kwotę 6100 zł brutto
  WN 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"
  WN 225 „Rozrachunki z budżetami (w analityce - rozliczenia z US)"
  MA 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
 3. Zapłata za fakturę z pkt. 2 - 6100 zł
  WN 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
  MA 131 „Rachunki bieżące"
 4. Przeksięgowanie pod datą zapłaty (zapis równoległy do pkt. 3) - 5000 zł
  WN 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
  MA 800 „Fundusz jednostki"
  Rozwiązanie rezerwy w związku z rozliczeniem podatku VAT z Urzędem skarbowym - 1100 zł
  WN 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
  MA 740 „Dotacje i środki na inwestycje"
 5. Przyjęcie środka trwałego do używania o wartości początkowej 5000 zł
  WN 011 „Środki trwałe"
  MA 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"

Przypadek 2 - kiedy najpierw otrzymamy fakturę

 

 1. Faktura dostawcy za zakup środka trwałego na kwotę 6100 zł brutto
  WN 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"
  WN 225 „Rozrachunki z budżetami (w analityce - rozliczenia z US)"
  MA 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
 2. Zapłata za fakturę z pkt. 2 - 6100 zł
  WN 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
  MA 131 „Rachunki bieżące"
 3. Równowartość środków pieniężnych wykorzystanych na sfinansowanie inwestycji - 5000 zł (zapis równoległy do pkt. 2)
  WN 740 „Dotacje i środki na inwestycje"
  MA 800 „Fundusz jednostki"
 4. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania o wartości początkowej 5000 zł.
  WN 011 „Środki trwałe"
  MA 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)"

 

Wariant II

 

Ewidencja zakupu środka trwałego podlegającego amortyzacji w czasie, finansowanego z dotacji, przy założeniu, ze zakład budżetowy ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT. W przykładzie przyjęto założenie, że w zakładzie budżetowym w danym roku ustalono strukturę sprzedaży na poziomie 85%.

 1. Otrzymanie przez zakład budżetowy dotacji - 10000 zł brutto
  WN 131 „Rachunki bieżące"
  MA 800 „Fundusz jednostki"
 2. Faktura dostawcy za zakup środka trwałego na kwotę 9760 zł brutto
  WN 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)"
  WN 225 „Rozrachunki z budżetami (w analityce - rozliczenia z US)"
  MA 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
 3. Zapłata za fakturę z pkt. 2 - 9760 zł
  WN 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
  MA 131 „Rachunki bieżące"
 4. Naliczenie przez bank oprocentowania od środków pochodzących z dotacji - 100 zł
  WN 131 „Rachunki bieżące"
  MA 225 „Rozrachunki z budżetami (w analityce - rozliczenia z tytułu dotacji)"
 5. Przekazanie do budżetu oprocentowania środków otrzymanych z tytułu dotacji - 100 zł
  WN 225 „Rozrachunki z budżetami (w analityce - rozliczenia z tytułu dotacji)"
  MA 131 „Rachunki bieżące"
 6. Rozliczenie podatku VAT zgodnie z ustaloną w zakładzie budżetowym strukturą sprzedaży (15% podatku nie podlega odliczeniu, co skutkuje obciążeniem nim wartości zakupu środka trwałego) - 264 zł
  WN 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"
  MA 225 „Rozrachunki z budżetami (w analityce - rozliczenia z US)"
 7. Przyjęcie środka trwałego do używania o wartości początkowej - 8264 zł
  WN 011 „Środki trwałe"
  MA 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)"
 8. Odzyskanie podatku VAT z US od zakupu środków trwałych - 1496 zł.
  WN 131 „Rachunki bieżące"
  MA 225 „Rozrachunki z budżetami (w analityce - rozliczenia z US)"
 9. Zwrot niewykorzystanej dotacji, której wielkość ustalono w wyniku rozliczenia inwestycji - 1736 zł
  WN 800 „Fundusz jednostki"
  MA 131 „Rachunki bieżące"

 

Ewidencja na koncie 080 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) zarówno dla wariantu I jak i II jest konieczna w przypadku, kiedy zakupiony środek trwały nie będzie w momencie zakupu kompletny i zdatny do użytku, tj. wymagający np. montażu. W przypadku, gdy kupujemy środek trwały nie wymagający montażu i w momencie zakupu jest kompletny i zdatny do użytku, ewidencja zakupu może odbywać się z pominięciem konta 080 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie). Wówczas zakup środka trwałego ewidencjonujemy bezpośrednio na koncie 011 - Środki trwałe, a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych na koncie 020 - Wartości niematerialne i prawne.


W odniesieniu do sprawozdań budżetowych należy zaznaczyć, że zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, kierownicy zakładów budżetowych, kierownicy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, kierownicy jednostek budżetowych i placówek dysponujący rachunkami dochodów własnych oraz dysponenci funduszy celowych, a także kierownicy państwowych jednostek budżetowych dysponujący rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego, sporządzają i przekazują sprawozdania tych jednostek do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy organizacyjno-prawnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Uwzględniając powyższe, zakupy środków trwałych czy wydatków inwestycyjnych w sprawozdaniu Rb-30 wykazujemy następująco:

 1. zakupy finansowane ze środków własnych:
  • po stronie planu i wykonania - w części B sprawozdania - wiersz M jako § 6080,
  • po stronie planu i wykonania - w części D sprawozdania - wiersz U 203
 2. zakupy finansowane z dotacji celowej:
  • po stronie planu i wykonania - w części D wiersz U 202
 3. zobowiązania dotyczące inwestycji:
  • w kolumnie „Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego" - w części D, wiersz U 301 i U 302
  • w kolumnie „Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego" (w zakresie zobowiązań wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje) w części D, wiersz U 303.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 ze zm.),
 • § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U nr 20 poz. 103),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U z 2006 r. nr 115 poz. 781 ze zm.).


Elżbieta Gaździk

główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY