BDO Finanse Publiczne nr 4 (30) Kwiecień 2010

A   A   A

Środki trwałe przekazane nieodpłatnie

(Autor: Gabriela Czech, Źródło: Portal RB)

Pytanie

 

Proszę o udzielenie informacji nt. operacji księgowych, jakie należy przeprowadzić zarówno w jednostce przekazującej, jak i w jednostce otrzymującej nieodpłatnie:

  1. Podstawowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - konto 011
  2. Pozostałe środki trwałe - konto 013
    - w 100% zamortyzowanych,
    - w części zamortyzowanych,
    - nowych.

 

Odpowiedź

 

Rozpatrując problem środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, należy uwzględnić zasady ich wyceny. Środki trwałe otrzymane w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób wycenia się na poziomie wartości rynkowej (godziwej) z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wartości.

Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wysokości wartości określonej w tej decyzji. Przy prawnej podstawie przekazania środka trwałego (np. stosownej uchwale zarządu) może dojść do przekazania składników majątku między jednostkami budżetowymi.

 

Zgodnie z rozp. Min. Fin. z 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (zmienionego rozp. Min. Fin. z 15 kwietnia 2008 roku) środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (3.500,00) dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, zaliczane są do pozostałych środków trwałych. Powyżej tej wartości zaliczane są do podstawowych środków trwałych.

 

W jednostkach budżetowych na koncie 011 ewidencjonujemy środki trwałe o wartości początkowej równej lub wyższej kwocie 3.500 zł, poniżej tej kwoty ujmujemy środki trwałe na koncie 013 - Pozostałe środki trwałe.

Pozostałe środki trwałe ujmowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe" podlegają umorzeniu w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania.

 

Z treści pytania wynika, iż chodzi o operacje księgowe zarówno w jednostce przekazującej, jak i przyjmującej środki trwałe, dlatego poniżej przedstawiam wybrane zagadnienia związane z ich ewidencją.

fp30_tab1

 

Ewidencja księgowa na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne"

fp30_tab2 

 

Zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, sposób ich kwalifikowania jest taki sam, jak dla środków trwałych ujmowanych na koncie 011.

Należy także pamiętać, że każda operacja księgowa zapisywana w księgach rachunkowych musi być odpowiednio udokumentowana.

Jednostka przekazująca winna wystawić dowód PT - „Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego", który służy do udokumentowania przekazania środka trwałego, także przekazywanego nieodpłatnie.

Jednostka otrzymująca środek trwały wystawia dowód OT - „Przyjęcie środka trwałego", który dokumentuje przychód środka trwałego zakupionego, ulepszonego, otrzymanego w innej formie (np. darowizna, nieodpłatne otrzymanie).Gabriela Czech  
<< powrót

zobacz także artykuły


KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY