BDO Finanse Publiczne nr 3 (29) Marzec 2010

A   A   A

Rozporządzenie MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej

(Źródło: Portal RB)

W dniu 8 lutego 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103).

 

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań:

 • z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,
 • z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
 • z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych,
 • z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej,
 • z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych,
 • o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
 • z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych;

2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt. 1, oraz odbiorców tych sprawozdań;

3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych.

 

Ustalone zostały następujące rodzaje sprawozdań:

 • Rb-23 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • Rb-23A - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego oraz podatku od gier; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 • Rb-23B - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego oraz podatku od gier; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 • Rb-23PL - kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 • Rb-24 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 • Rb-27 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 • Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
 • Rb-27UE - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
 • Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 • Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
 • Rb-PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
 • Rb-28 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
 • Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
 • Rb-28 Programy - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
 • Rb-28 Programy WPR - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
 • Rb-28UE - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
 • Rb-28UE WPR - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
 • Rb-28NW - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
 • Rb-28NW Programy - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
 • Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
 • Rb-30S - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
 • Rb-33 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
 • Rb-34PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
 • Rb-34S - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
 • Rb-35 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
 • Rb-40 - kwartalne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
 • Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
 • Rb-70 - kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
 • Rb-WSa - roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
 • Rb-WSb - roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
 • Rb-ZUS - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
 • Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
 • Rb-Z-PPP - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
 • Rb-FUS - miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
 • Rb-FER - miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia.

 

Do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki są obowiązani:
1) w zakresie budżetu państwa:

 • dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek - Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-70,
 • kierownicy placówek - Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL,
 • kierownicy placówek nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych - sprawozdania wymienione w lit. b i Rb-34PL,
 • dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - Rb-28NW, Rb-28NW Programy,
 • dysponenci państwowych funduszy celowych - Rb-33, Rb-40,
 • właściwy organ agencji wykonawczej - Rb-35, Rb-40,
 • dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - Rb-40,
 • dysponenci części budżetu państwa, przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-50,
 • naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych, jako organy podatkowe - Rb-24, Rb-27,
 • dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe - Rb-23A, Rb-23B, Rb-27,
 • przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ, Rb-50,
 • Minister Finansów z tytułu przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - Rb-27,
 • Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Rb-33, Rb-40, Rb-ZUS, Rb-FUS,
 • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Rb-33, Rb-40, Rb-FER;

 

 

2) w zakresie budżetu środków europejskich:

 • dysponent części 87 - Rb-27UE,
 • dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, wykonujący budżet środków europejskich - Rb-28UE, Rb-28UE WPR;

 

3) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

 • przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-ST, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-50, Rb-NDS,
 • kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50,
 • naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa - Rb-27,
 • kierownicy samorządowych zakładów budżetowych - Rb-30S,
 • kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - Rb-34S;

 

4) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w uczelniach publicznych - kierownicy uczelni publicznych - Rb-70;

 

5) w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego - przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, którzy wykazują wydatki zbiorcze, skonsolidowane, obejmujące również wydatki przedstawione w sprawozdaniach jednostkowych przez:

 • kierowników samorządowych jednostek budżetowych,
 • kierowników samorządowych zakładów budżetowych,
 • kierowników samorządowych instytucji kultury,
 • kierowników samorządowych zakładów opieki zdrowotnej,
 • kierowników innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw - Rb-WSa;

 

6) w zakresie wydatków strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych - Rb-WSb:

 • dysponenci główni środków budżetu państwa (w tym: organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały), którzy wykazują wydatki łączne i skonsolidowane obejmujące wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek powołanych i nadzorowanych przez nie, w tym również państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych państwowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw,
 • agencje wykonawcze,
 • instytucje gospodarki budżetowej,
 • dysponenci państwowych funduszy celowych,
 • Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • uczelnie publiczne,
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

 

 7) w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów - Rb-Z-PPP.

 

Pełna treść rozporządzenia: plik pdf


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY