BDO Finanse Publiczne nr 2 (28) Luty 2010

A   A   A

Wydatki na wodę i kanalizację w jednostce budżetowej

(Autor: Dorota Skrzypska, Źródło: Rachunkowość Budżetowa)

 

W którym paragrafie należy zaksięgować wydatek, jakim jest dostawa wody i kanalizacja; całość w § 4260 czy też należy podzielić fakturę i kanalizację zaksięgować w § 4300? Na etapie planowania budżetu jednostki zakup wody i kanalizacji zaplanowano w § 4260. Wodę dostarczają nam tarnowskie wodociągi i wystawiając fakturę za zużytą wodę równocześnie naliczają nam opłatę za odprowadzanie ścieków.

 

Wydatki poniesione na opłaty za dostawę wody powinieneś zakwalifikować do § 426 - Zakup energii, natomiast opłaty za kanalizację do § 430 - Zakup usług pozostałych.

 

Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w piśmie z 18 października 2007 r. Nr ST1-4834-676/BM/2007/1270 wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w § 426 - Zakup energii ujmuje się opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Natomiast w § 430 - Zakup usług pozostałych przyjmuje się klasyfikowanie między innymi opłat za odprowadzenie ścieków.

 

W związku z tym w paragrafie 4260 - Zakup energii ewidencjonuje się usługi związane między innymi z dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz usługi w tym zakresie, tj.: przyłączenie i odłączenie podmiotu do/od sieci, dostęp i korzystanie z utrzymywanego w odpowiednim stanie systemu elektroenergetycznego i zapewnienie odpowiedniego stanu systemu, ciągłości, niezawodności i odpowiedniej jakości dostaw energii, a także usługi rozprowadzania wody.

 

Natomiast w paragrafie 430 - Zakup usług pozostałych ewidencjonuje się wydatki na zakup usług (z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami od 401 do 403, od 405 do 406, od 408 do 410 i 417, oraz usług niewymienionych w paragrafach od 426 do 429, od 431 do 440, od 461 do 463 i 470), a w szczególności:

 • usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie,
 • usługi transportowe związane z przewozem rzeczy, między innymi: opłaty za przewóz wszelkich towarów obcymi środkami transportu przy zakupach loco magazyn dostawcy, wraz z kosztami załadowania i wyładowania, jeśli nie zostały one wyodrębnione w rachunku za transport, np. transport opału z dostawą do piwnic,
 • opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne,
 • usługi w zakresie utrzymania dróg,
 • usługi pralnicze,
 • usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleńców,
 • usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych,
 • dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół,
 • usługi świadczone odpłatnie przez gospodarstwa pomocnicze na rzecz macierzystej jednostki budżetowej,
 • druk i dystrybucja znaków akcyzy,
 • usługi komunalne i mieszkaniowe, między innymi: opłaty za wynajem sal, wydatki związane z zakwaterowaniem uczestników kursów szkoleniowych, wydatki na utrzymanie cudzoziemców (np. hotele, wyżywienie, przejazdy), opłaty za usługi pogrzebowe, np. dotyczące osób zasłużonych, podopiecznych,
 • usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, między innymi: zwroty kosztów wyżywienia w internatach wychowanków domów dziecka i innych zakładów opiekuńczo-wychowawczych, wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i dzieci na wycieczkach oraz imprezach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, organizowane przez szkoły wyższe,
 • usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i wypoczynku, między innymi: opłaty radiofoniczne i telewizyjne, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne,
 • usługi naukowo-badawcze,
 • usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, rozprowadzania pism,
 • usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, wytwarzania tablic rejestracyjnych dla organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów,
 • koszty i prowizje bankowe,
 • usługi w zakresie utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i infrastruktury portowej,
 • usługi w zakresie robót związanych z ochroną brzegu morskiego,
 • usługi w zakresie ratownictwa morskiego.

 

Usługi komunalne mogą być usługami w zakresie odprowadzania ścieków. W związku z powyższym wydatki, w zależności od charakteru świadczonych usług, powinny być ujęte w budżecie jednostki sektora finansów publicznych w odpowiednich paragrafach. Oznacza to, że wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń należy klasyfikować w odpowiednich paragrafach z grupy wydatków bieżących, stosownie do rodzaju ponoszonych kosztów z odpowiednią czwartą cyfrą, np.:

 • woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna w § 426 - Zakup energii,
 • wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków w § 430 - Zakup usług pozostałych,
 • ubezpieczenie w § 443 - Różne opłaty i składki,
 • konserwacje i remonty w § 427 - Zakup usług remontowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726 z późn. zm.).Dorota Skrzypska

doktorant Katedry Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik sekcji finansowo-księgowej jednostki sektora finansów publicznych.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY