BDO Finanse Publiczne nr 1 (27) Styczeń 2010

A   A   A

Sumy depozytowe w jednostkach sektora finansów publicznych

(Autor: Elżbieta Gaździk, Źródło: Monitor rachunkowości budżetowej )

 

Sumy depozytowe to obce sumy (środki pieniężne) przechowywane przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, do których zwłaszcza można zaliczyć wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kaucje lub inne sumy stanowiące przedmiot sporu, które jednostka otrzymała w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym.

 

Pamiętaj, że jednostki budżetowe powinny przechowywać sumy depozytowe na pomocniczym rachunku bankowym, natomiast zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze mogą je przechowywać na bieżących rachunkach bankowych. Oprocentowanie sum depozytowych, stanowiących własność osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych czy osób fizycznych, powiększa ich wartość, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji księgowej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Z zasad tych wynika, że wszelkie operacje dotyczące przyjmowania i zwrotu środków pieniężnych stanowiących sumy depozytowe powinny podlegać ewidencji na koncie 139 „Inne rachunki bankowe" w korespondencji z kontem rozrachunkowym 240 „Pozostałe rozrachunki".

 

Z uwagi na różne rodzaje sum depozytowych oraz w celu zachowania przejrzystości, prawidłowości i rzetelności prowadzonych rozliczeń z powyższego tytułu, do wyżej wymienionych kont powinna być prowadzona ewidencja analityczna, której szczegółowe zasady powinny wynikać z uregulowań wewnętrznych, do opracowania których zobowiązany jest kierownik Twojej jednostki zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.

 

Pamiętaj, że ewidencja analityczna do konta 139 „Inne rachunki bankowe" i 240 „Pozostałe rozrachunki" powinna zapewnić podział środków w podziale na rodzaje sum depozytowych i kontrahentów, których stanowią własność.

 

Podstawowe zasady ewidencji na kontach 139 „Inne rachunki bankowe" oraz 240 „Pozostałe rozrachunki" przedstawiają się następująco:

 

Konto 139 - Inne rachunki bankowe:

 

Po stronie Wn - zwiększenia:

 • wpłata przez kontrahenta środków z tytułu wadium,
 • wpłata przez kontrahenta środków tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • wpływ środków z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków stanowiących sumy depozytowe (wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy).

 

Po stronie Ma - zmniejszenia:

 • zwrot środków na rachunek kontrahenta z tytułu wadium, po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę jego zwrotu,
 • zwrot środków na rachunek kontrahenta z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę jego zwrotu,
 • zwrot środków na rachunek kontrahenta z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków stanowiących sumy depozytowe (wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy), łącznie ze zwrotem środków określonych w pkt. 1 i 2,
 • przekazanie odsetek stanowiących dochody, pozostałe po wyłączeniu z łącznej sumy odsetek, odsetek naliczonych od wadium czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podlegających zwrotowi na rzecz kontrahentów.

 

Konto 240 - Pozostałe rozrachunki:

 

Po stronie Wn - zwiększenia:

 • zwrot środków na rachunek kontrahenta z tytułu wadium, po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę jego zwrotu,
 • zwrot środków na rachunek kontrahenta z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę jego zwrotu,
 • zwrot środków na rachunek kontrahenta z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków stanowiących sumy depozytowe (wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy), łącznie ze zwrotem środków określonych w pkt. 1 i 2.

 

Po stronie Ma - zmniejszenie:

 • wpłata przez kontrahenta środków z tytułu wadium,
 • wpłata przez kontrahenta środków tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • wpływ środków z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków stanowiących sumy depozytowe, w tym m.in. wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).


Elżbieta Gaździk

główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY