BDO Finanse Publiczne nr 1 (27) Styczeń 2010

A   A   A

Wypłaty dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

(Źródło: RIO w Gdańsku)

 

Poniżej publikujemy wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - zamieszczone na jej stronie internetowej - w kwestii wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

 

W związku z licznymi pytaniami w sprawie możliwości dokonania ze środków własnych gminy wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, z uwagi na brak środków w budżecie państwa na realizację tego zadania, uprzejmie wyjaśniamy.

 

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do jego realizacji, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1992 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Terminy przekazywania środków finansowych określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych, natomiast w przypadku niedotrzymania tych terminów, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych, jak wynika z ust. 4 i 5 ww. artykułu.

 

Z treści art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) wynika, iż na realizację przedmiotowego zadania gmina otrzymuje, za pośrednictwem wojewody, dotację celową z budżetu państwa.

 

W wydanym w oparciu o delegację ustawową rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) wskazano podmioty zobligowane do podjęcia, w określonych terminach, czynności związanych z przekazaniem ww. dotacji celowej, w szczególności zaś w § 3 ust. 5 i 6 wskazano, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunki bankowe urzędów wojewódzkich środki z tytułu ww. dotacji (w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku ministra właściwego do spraw rozwoju wsi o przekazanie dotacji), następnie zaś wojewoda przekazuje je na rachunki bankowe urzędów gmin lub miast w wysokości określonej we wnioskach o przekazanie dotacji (w terminie 2 dni od dnia otrzymania środków z tytułu dotacji).

 

Z powyższych regulacji wynika, iż gmina realizuje zlecone zadania w granicach prawa i w oparciu o faktycznie przekazane jej środki finansowe na realizację tych zadań.

 

Na koniec pragniemy nadmienić, iż jako organ nadzoru i kontroli gospodarki finansowej określonych ustawą podmiotów, Izba działa w oparciu o kryterium zgodności z prawem, tak więc prezentowane przez nią stanowisko może wynikać tylko i wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY