BDO Finanse Publiczne nr 12 (26) Grudzień 2009

A   A   A

Wydatki niewygasające

(Autor: Lucyna Hanus, Źródło: Portal RB)

 

Pytanie

 

Czy możliwe jest dokonywanie zmian w planie wydatków niewygasających w roku, w którym następuje ich faktyczne wykonanie (przesunięcie pomiędzy paragrafami poszczególnych rozdziałów)? Czy plan wydatków niewygasających nie może być przekroczony w rozdziałach, czy w paragrafach?

 

Odpowiedź

 

Nie jest możliwa zmiana planu niewygasających wydatków w roku, w którym następuje ich faktyczne wykonanie. Wydatki niewygasające traktuje się jako wydatki wykonane, stąd przepisy ustawy o finansach publicznych1 nie przewidują dokonywania jakichkolwiek zmian w planie tych wydatków i to zarówno w zakresie zadań, jak i terminów ich realizacji (uchwała RIO w Bydgoszczy z 28 maja 2008 r., XIV/16/08, OwSS 2008, nr 4). Zmiana uchwały po rozpoczęciu nowego roku budżetowego stanowi naruszenie prawa (uchwała RIO w Katowicach z 25 marca 2005 r., 37/VIII/2005, OwSS 2005, nr 4).

 

Niewygasające wydatki na podstawie wykazu ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały (art. 191 ust. 2 ufp). Uchwała w sprawie niewygasających wydatków powinna być podjęta przed upływem roku budżetowego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków. Plan finansowy niewygasających wydatków powinien obejmować także wydatki, które nie wygasają z mocy prawa (art. 191 ust. 1a ufp).

 

Zgodnie z art. 191 ust. 1a ufp nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 ufp. Plan finansowy niewygasających wydatków, także tych, które nie wygasają z mocy prawa, powinien być określony w pełnej szczegółowości: dział, rozdział i paragraf (analogicznie jak plan wydatków budżetu w układzie wykonawczym). Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych2 klasyfikacja paragrafów wydatków i środków jest czterocyfrowa. Czwartą cyfrą paragrafu jest cyfra zero lub inna cyfra - od 1 do 9.

 

Przykładowo wszystkie wydatki ponoszone w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej powinny być oznaczone odpowiednio cyfrą 8 i cyfrą 9.

Czwarta cyfra paragrafu wydatków nie określa rodzaju wydatków, tylko sposób ich finansowania. W trakcie realizacji niewygasających wydatków może wystąpić konieczność zmiany czwartej cyfry paragrafów z czwartą cyfrą inną. Dopuszcza się możliwość ewidencji na kontach jednostki budżetowej wykonania niewygasających wydatków w paragrafach z inną czwartą cyfrą niż wskazana w planie niewygasających wydatków, wskazaną przez zarządzającego projektem (służby merytoryczne). W takim przypadku klasyfikacja wydatków ujętych w planie niewygasających wydatków i wykazanych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-28S na podstawie ksiąg rachunkowych budżetu (a nie jednostki budżetowej) pozostaje bez zmian. Rozliczenia środków przekazanych na realizację niewygasających wydatków należy dokonać w ramach danego trzycyfrowego paragrafu.

 

Podczas wydatkowania środków publicznych na podstawie planu niewygasających wydatków obowiązują ogólne zasady gospodarki finansowej. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest ustalony - dla bieżącego roku budżetowego - plan dochodów i wydatków oraz plan niewygasających wydatków. Plan niewygasających wydatków jest częścią planu wydatków budżetowych w zakresie niewykonanych wydatków, które zostały zatwierdzone do realizacji w roku następnym. W związku z powyższym wydatki ujęte w tym planie stanowią nieprzekraczalny limit (art. 34 ust. 1 pkt 2 ufp). Ich realizacja powinna następować w granicach kwot określonych w planie wydatków, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych3. Granice upoważnienia do dokonywania wydatków wyznacza plan wydatków, także plan niewygasających wydatków, określony dla danej podziałki klasyfikacyjnej. Suma wydatków wykonanych w ramach danego trzycyfrowego paragrafu nie może być wyższa od planu niewygasających wydatków ustalonego dla danego paragrafu (w ramach rozdziału) oraz zadania.  1. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107 oiz. 726 ze zm.).
  3. Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zm.)


Lucyna Hanus  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY