BDO Finanse Publiczne nr 6 (20) Czerwiec 2009

A   A   A

Diety członków komisji urbanistyczno-architektonicznej

(Autor: Jacek Pukaluk, Źródło: Portal RB)

 

Pytanie

 

Stosownie do treści art. 8 ust. 3 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) burmistrz powołuje gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną oraz ustala w drodze regulaminu organizację i tryb jej działania. Zgodnie z naszym regulaminem członkowie komisji otrzymują za udział w pracach komisji zryczałtowaną dietę za odbyte posiedzenie.

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) diety te są wolne od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł?

Czy też zgodnie z art. 13 pkt 6 są to przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 - „...przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej..." i opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 1 PDOFizU.

 

Odpowiedź

 

Przede wszystkim należy podkreślić, że - wbrew pozorom - przychody, do których odnosi się pytanie, jednocześnie mogą wchodzić w zakres źródła, o którym mowa w art. 13 PDOFizU (tzw. działalność wykonywana osobiście) a także być objęte zakresem zwolnienia przedmiotowego (art. 21 PDOFizU).

 

Uzupełniając więc treść pytania warto przytoczyć treść powołanych w nim przepisów. Przede wszystkim w świetle art. 8 ust. 3 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „Marszałek województwa, wójt, burmistrz albo prezydent miasta powołuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, odpowiednio wojewódzką albo gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, jako organ doradczy, oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania".

 

Warto także zwrócić uwagę na brzmienie art. 13 pkt 6 PDOFizU, który do tzw. przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza: „przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej".

Oczywiste jest, iż komisja, do której odnosi się pytanie, spełnia powyższe kryterium.

 

Z kolei na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 PDOFizU zwolnione z opodatkowania są „diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł".

Interpretując ostatnią z ww. regulacji posłużyć się należy bogatym orzecznictwem sądów administracyjnych. Jak potwierdził NSA w Warszawie w wyroku z 7.10.1997 r. (III SA 253/96):

„Skład orzekający w sprawie niniejszej podziela pogląd wyrażony w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok z dnia 2 kwietnia 1997 r. sygn. akt I SA/Ka 481/96 - niepublikowany), że wyrażenie »osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich« należy rozumieć bardzo szeroko. Nie ma bowiem legalnej definicji tego wyrażenia ani w przepisach podatkowych ani też w innych przepisach prawa.

 

W świetle Słownika języka polskiego (Warszawa 1993, t. II, s. 435 i III, s. 296) wyraz »społeczny« oznacza między innymi »zorganizowany, przeznaczony dla społeczeństwa, do obsługiwania społeczeństwa, do zaspokojenia jego potrzeb, będący przedstawicielem społeczeństwa, pracujący dla społeczeństwa, dla dobra ogółu«.

Jeżeli chodzi o wyraz »obywatelski«, to oznacza on »obowiązek obywatelski, Prawa obywatelskie, Komitet, Sąd obywatelski, Straż obywatelska zorganizowana z osób prywatnych, ochotników, niefachowców, do doraźnej pomocy władzom, jako instytucje tymczasowe«".

Mając na uwadze powyższy wyrok nie można zaprzeczyć, że kształtowanie ładu przestrzennego należy do tak rozumianej sfery społecznej.

 

W celu rozstrzygnięcia czy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 PDOFizU znajduje zastosowanie w przedmiotowym przypadku, ważne jest także ustalenie znaczenia słowa „dieta". Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10.5.2005 r. (FSK 2536/04) brak jest tutaj definicji prawnej:

„Omawiana norma prawna wprowadza odstępstwo od podkreślanej przez Sąd I instancji i organy podatkowe zasady równości i powszechności opodatkowania. Ustawodawca uznał, że przychody, o których w tym przepisie mowa, powinny korzystać z uprzywilejowania - do pewnej wysokości. Względy, dla których ten »przywilej« wprowadzono, wydają się oczywiste; jest to z jednej strony zachęta do podejmowania obowiązków społecznych, a z drugiej podkreślenie ich znaczenia w życiu społecznym. Jak każdy przepis wprowadzający wyjątek od zasady powinien być interpretowany ściśle. Rzecz jednak w tym, że użyte w nim słowo »dieta« z uwagi na brak zdefiniowania na użytek tej ustawy, jak i odesłanie do innego aktu prawnego zawierającego taką definicję, wywołuje rozbieżności interpretacyjne. Dowodem na to jest niniejsza sprawa oraz inne rozstrzygnięte cyt. wyżej wyrokami NSA. Trafnie - wobec braku takiej definicji - wszystkie składy orzekające przyjmowały za punkt wyjścia rozważań »słownikową« treść tego pojęcia: wynagrodzenie dzienne związane z pełnieniem szczególnych obowiązków czy funkcji. Dieta, o której mowa, jest zatem pojęciem dość »pojemnym«, w którym mogą się mieścić świadczenia określone w przepisach różnymi nazwami, np. wspomniana już rekompensata (dla ławników), ryczałt, ekwiwalent czy też wynagrodzenie. O tym, czy dane świadczenie jest dietą w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 p.d.f., decyduje istota tego świadczenia, a nie jego nazwa".

 

W konsekwencji należy przyjąć, że jeżeli diety wypłacane są członkom komisji w związku z posiedzeniami tej komisji, wówczas korzystają one ze zwolnienia do wysokości 2280 zł (miesięcznie).

 

Podstawa prawna: art. 13 pkt 6, 21 ust. 1 pkt 17 PDOFizU.Jacek Pukaluk

Autor jest doradcą podatkowym


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY