BDO Finanse Publiczne nr 2 (16) Luty 2009

A   A   A

Praktyczne zasady stosowania klasyfikacji budżetowej

(Autor: Piotr Wieczorek, Źródło: Portal RB)

 

W dniu 29 grudnia 2008 r. opublikowano Dziennik Ustaw Nr 229, w którym znajdują się zmiany klasyfikacji budżetowej, tj. Rozporządzenia MF z 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), które weszły w życie w 1 stycznia 2009 r. W poprzednim Biuletynie przedstawiliśmy zarys tych zmian, w tym numerze podajemy więcej szczegółów.

 

Zmiany dotyczą:

1) zmiany nazwy rozdziału 05011 na „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"; Rozdziału 85212, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, ubezpieczenia społecznego,

 

2) dodano rozdziały:
  a) 15014 Wsparcie finansowe inwestycji
  b) 60061 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  c) 75220 Zabezpieczenie wojsk
  d) 75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności
  e) 75295 Pozostała działalność
  f) 85134 Inspekcja do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych,

 

3) uchylono rozdziały: 75205, 75211,

 

4) zmieniono opis:
  a) Rozdziału 85212 na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego,
  b) Rozdziału 85231 poprzez zmianę nazwy na Pomoc dla cudzoziemców, oraz dodanie opisu: w rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit b i w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit a tej ustawy, a także na wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
  c) Do rozdziału 95295 Pozostała działalność, dodano opis: W rozdziale tym ujmuje się również wydatki, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493) związane z opracowaniem i realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

 

5) w klasyfikacji paragrafów dochodów:
  a) zmieniono wykaz §§ dotyczący dochodów: poprzez usunięcie z wykazu § 622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, dodanie § 656 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - który został również dodany w drodze opisywanych zmian,
  b) zmieniono opis czwartej cyfry przy symbolach cyfrowych poszczególnych paragrafów (zmiany przedstawiono kursywą):
    • cyfra 1. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej m.in. dla dochodów realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w tym realizowanych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej,
    • cyfra 2. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane na współfinansowanie programów realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w tym realizowanych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej,
    • cyfra 5. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych - Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.). Cyfrę 5 jednostki samorządu terytorialnego dodają odpowiednio do paragrafu 270 lub 629. Symbol ten stosuje się również do dochodów, których źródłem są środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W zakresie tych Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy cyfrę 5 jednostki sektora finansów publicznych dodają do paragrafu 854,
    • cyfra 6. Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych - Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie środków pochodzących z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.), a także Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
  c)  dodano paragrafy „dochodów":
    • 224 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury - Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie § 1 w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz.U. Nr 177, poz. 1474, z późn. zm.). Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655,
    • 225 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych,
    • 654 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury,
    • 655 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
    • 656 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
    • 657 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych,
    • 855 - Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej - objaśnienia.

 

Paragraf ten obejmuje także zwroty wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz wpłaty dokonane przez agencję płatniczą z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej.
  b) zmieniono nazwy następujących paragrafów „dochodowych": 
    • 853 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
    • 854 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
  c) zmieniono wykaz paragrafów „wydatkowych" w zakresie dotacji i subwencji: poprzez dopisanie paragrafu 224 i 225 - nowe paragrafy,
  d) zmieniono wykaz paragrafów „wydatkowych" w zakresie wydatków majątkowych: poprzez dopisanie paragrafu 654, 655, 656, 657, 658 - nowe paragrafy,
  e) zmieniono wykaz paragrafów „wydatkowych" w zakresie środków własnych Unii Europejskiej poprzez dopisanie paragrafu 857 - nowego paragrafu,
  f) do grupy wydatków majątkowych jst dopisano zakres paragrafów 656-658,
 d) zmieniono opis czwartej cyfry przy symbolach cyfrowych poszczególnych paragrafów (zmiany przedstawiono kursywą):
    • cyfra 1. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej m.in. dla wydatków realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w tym wydatków ponoszonych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej,
    • cyfra 2. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, co do których strona polska podjęła zobowiązania, że będą one również przez nią finansowane. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostki samorządu terytorialnego. Symbol ten stosuje się również dla wydatków współfinansowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w tym realizowanych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej,
    • cyfra 5. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych - Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.). Symbol ten stosuje się również do wydatków finansowanych ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
    • cyfra 6. Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych - Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, finansowanych z grantów i darowizn, co do których strona polska podjęła zobowiązania, że będą one również przez nią finansowane. Zobowiązanie strony polskiej potwierdzone jest w dokumentach przyznania grantów lub darowizn. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostki samorządu terytorialnego. Symbol ten stosuje się także do wydatków na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
  b) dodano paragrafy „wydatkowe":
    • 224 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury - objaśnienie: Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie § 1 w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz.U. Nr 177, poz. 1474, z późn. zm.). Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655,
    • 225 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych,
    • 654 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury,
    • 655 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych,
    • 656 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,
    • 657 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
    • 658 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych,
    • 857 - Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007-2013,
  b) zmieniono objaśnienia paragrafu 249 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię - otrzymując brzmienie: Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. ), z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych do paragrafu 622 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,
  c) zmieniono objaśnienia paragrafu 267 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - który aktualnie również dotyczy dotacji przekazywanych dla fundacji i stowarzyszeń,
  d) zmieniono objaśnienia paragrafu 311 Świadczenia społeczne - dopisując świadczenia dla medalistów igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz zawodów „Przyjaźń 84",
  e) zmieniono objaśnienia paragrafu 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - aktualnie nie obejmuje nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
  f) zmieniono objaśnienia paragrafu 441 Podróże służbowe krajowe - dopisano oznaczenie Dziennika Ustaw, w którym dokonano ostatnich zmian Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, ponadto doprecyzowano, że paragraf dotyczy pracowników,
  g) zmieniono objaśnienia paragrafu 442 Podróże służbowe zagraniczne - doprecyzowano, że paragraf dotyczy pracowników,
  h) zmieniono załącznik nr 8 w zakresie paragrafu 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - dokonując innego rozpisania uszczegółowienia, ponadto do uszczegółowienia paragrafu 421 dopisano 421010 Materiały pędne i smary - nieobjęte planem rzeczowym, zmieniono uszczegółowienie paragrafu 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, dodano w paragrafie 427 pozycję 427005 Zakup usług serwisowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dodano paragraf 428 Zakup usług zdrowotnych,
  i) zmieniono załącznik nr 9 poprzez dodanie pozycji 406011 Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu.Piotr Wieczorek

Autor jest specjalistą ds. rachunkowości.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY