BDO Finanse Publiczne nr 1 (15) Styczeń 2009

A   A   A

Wydawać będziemy sprawniej

(Autor: Elżbieta Bieńkowska, Źródło: Fundusze Europejskie)

 

Nasze plany są ambitne, bo planujemy w 2009 r. certyfikować do Komisji Europejskiej minimum 16,8 mld zł: dotacje tej wysokości chcemy wykorzystać. Szczegółowa realizacja celów przez poszczególne resorty będzie na bieżąco sprawdzana przez Radę Ministrów. Realizacja powyższego planu pozwoli na zwiększenie dostępności źródeł finansowania projektów inwestycyjnych. Będą temu sprzyjać także działania ze strony Komisji Europejskiej na rzecz zapobiegania skutkom kryzysu gospodarczego ujęte w tzw. „European Economic Recovery Plan" przedstawionym Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu 26 listopada 2008 r.

Największe znaczenie ma zmiana dotycząca możliwości składania wniosków o refundację w tzw. dużych projektach jeszcze przed oficjalną decyzją Komisji Europejskiej o przyjęciu tych projektów. Muszą one uzyskać pozytywną opinię JASPERS. Istotnym uproszczeniem będzie także wprowadzenie możliwości ryczałtowego rozliczania kosztów w programach współfinansowanych z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, podobnie jak w programach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto wystąpiliśmy o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków dla programów perspektywy 2004-2006 do końca czerwca 2009 r., co pozwoli na maksymalne wykorzystanie funduszy z kończącej się perspektywy.

 

Uproszczenia wprowadzamy

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zainicjowało kilka miesięcy temu akcję „Proste fundusze". Wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje propozycje na adres prostefundusze@mrr.gov.pl. Wpłynęło ponad 200 e-maili. Obecnie jesteśmy na takim etapie realizacji programów, że nie da się przeprowadzić rewolucji w procesie ubiegania się o fundusze. Niemniej jednak te kilkadziesiąt uproszczeń, które są na bieżąco wdrażane, w istotny sposób ułatwiają sięganie po unijne środki.

 

Najważniejsze uproszczenia wprowadzono do programu Innowacyjna Gospodarka. Zmodyfikowano kryteria wyboru projektów i sformułowano je w sposób precyzyjny, obiektywny i zrozumiały dla beneficjentów. Jednocześnie będą one umożliwiały wybieranie projektów najlepiej realizujących cele programu. Ograniczono liczbę załączników wymaganych na etapie składania wniosku. W niektórych działaniach zrezygnowaliśmy chociażby z zaświadczeń z urzędu skarbowego oraz ZUS na rzecz informacji w ,,Deklaracji Wnioskodawcy''.

Co więcej, umożliwiliśmy dokonywanie zmian i uzupełnień o charakterze formalnym we wnioskach beneficjentów przez instytucje wdrażające. Z kolei beneficjenci programu Innowacyjna Gospodarka mogą od września 2008 r. korzystać z elektronicznego generatora wniosków. Dzięki temu zmniejszy się prawdopodobieństwo błędów we wnioskach. Ponadto w niektórych działaniach PO IG wprowadzono funkcję promotorów projektów innowacyjnych, których główną rolą będzie wstępna ocena kwalifikowalności projektów. Pomogą oni przedsiębiorcom na etapie podejmowania decyzji o aplikowaniu o wsparcie w programie Innowacyjna Gospodarka oraz w wyborze odpowiedniego działania.

 

Ułatwienia w programie Kapitał Ludzki to przede wszystkim rezygnacja ze wskazywania podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach danego działania. Dokumenty programowe przewidują teraz dostęp wszystkich podmiotów do starania się o dofinansowanie. Podobnie jest z precyzowaniem grup docelowych w poszczególnych typach projektów. W tej chwili działania adresowane są do szerokiej grupy docelowej, a katalog grup docelowych wsparcia jest katalogiem otwartym. Oprócz tego znacznie uprościliśmy ocenę formalną projektu i ułatwiliśmy rozliczanie projektów przez zmniejszenie z 80 do 70 proc. progu niezbędnego do rozliczenia kolejnej transzy wydatków w projektach. Uprościliśmy wniosek o płatność łącząc go jednocześnie ze sprawozdaniem z projektu. To pozwala na porównanie postępu rzeczowego i finansowego projektu, a także ogranicza liczbę dokumentów wymaganych od beneficjentów.

 

Zaliczki po staremu, ale...

 

Nie wprowadzamy nowego systemu zaliczek. Wiązałoby się to ze zmianą wielu rozporządzeń i niepotrzebnymi opóźnieniami. Korzystanie z zaliczek jest możliwe w ramach obowiązujących przepisów. Chcemy wprowadzić instrumenty pomocnicze zachęcające beneficjentów do korzystania ze wspomnianych zaliczek. Pragniemy zachęcić do tego również samorządy, które w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych mają swobodę i mogą decydować, czy w jakimś działaniu dadzą prawo do korzystania z zaliczek czy nie. Są one jednak bardzo ostrożne w tej kwestii. Pomoże tu rozszerzenie skali zaliczek dla beneficjentów realizujących projekty w ramach pomocy publicznej. Będą oni mogli przed rozliczeniem projektu ująć w deklaracji wydatków do Komisji Europejskiej nawet do 100 proc. wartości dofinansowania, które otrzymają w formie zaliczki. Wcześniej było to 35 proc.

 

Transze roczne przypadające na poszczególne programy nie znikną. Transza zaliczki w 2009 r. w ramach funduszy strukturalnych zostanie zwiększona z 2 do 4 proc. Polska w 2009 r. otrzyma z tej puli ponad 800 mln euro, czyli na dziś jest to kwota ok. 3 mld złotych. Nawet gdybyśmy założyli, że chcemy ,,rzucić'' na rynek całą pulę 67 mld euro, to niemożliwe jest wchłonięcie takich gigantycznych środków do 2010 r. Spora część tej kwoty jest przeznaczona na projekty transportowe, które po prostu muszą powstać - projekty te są jednak bardzo czasochłonne. Apogeum wydatkowania unijnych dotacji przypadnie na lata 2011-2013. Przewidujemy, że w roku 2013 poziom polskiego PKB będzie o 9-10 procent wyższy niż gdyby funduszy europejskich nie było. Co więcej, wpływ ten utrzyma się na wysokim poziomie w kolejnych latach.Elżbieta Bieńkowska

Minister rozwoju regionalnego


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY