BDO Finanse Publiczne nr 1 (15) Styczeń 2009

A   A   A

Należności i zobowiązania urzędów pracy oraz kategoria papiery wartościowe w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N

(Źródło: Portal RB)

 

Pismo Ministerstwa Finansów Nr DP8/0657/153/OSM/08/2394 z 28.11.2008 r., Departament Długu Publicznego

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 października 2008 r., znak: RIO-I-/422-60/08, w sprawie sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) Departament Długu Publicznego wyjaśnia, co następuje:

  1. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N Funduszu Pracy, sporządzanych przez to Ministerstwo, nie są uwzględniane należności i zobowiązania powiatowych oraz wojewódzkich urzędów pracy, powstałych w tych jednostkach z tytułu gospodarowania środkami Funduszu. W związku z powyższym przedmiotowe należności i zobowiązania powinny być wykazywane w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N sporządzanych przez powiatowe i wojewódzkie jednostki samorządowe.
    Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgłaszane do Ministerstwa Finansów wątpliwości odnośnie możliwości sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N w zakresie zobowiązań i należności z tytułu gospodarowania m.in. środkami Funduszu Pracy, zostaną wzięte pod uwagę w trakcie prac nad rozporządzeniem dotyczącym sprawozdawczości z zakresu zobowiązań i należności jednostek sektora finansów publicznych.
  2. Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) do kategorii papiery wartościowe zalicza się zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych (z wyłączeniem praw pochodnych), dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny. Natomiast do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się papiery wartościowe (z wyłączeniem papierów udziałowych) których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny). Powyższe zapisy są zgodne z podziałem kategorii dłużnych zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 112, poz. 758).


Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r., o obligacjach (Dz. U. z 2001 nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) wprowadza trzy sposoby emisji obligacji:

  1. publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  2. publiczne proponowanie nabycia w sposób wskazany w art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. 1) obligacji, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy,
  3. proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt. 1) i 2).


Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obrót na rynku zorganizowanym obejmuje obrót dokonywany na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO). Obligacje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., czy też MTS-CeTO S.A., bądź na rynku ASO stworzonym przez firmy inwestycyjne (np. domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską) są papierami, dla których istnieje płynny rynek wtórny.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY