BDO Finanse Publiczne nr 1 (15) Styczeń 2009

A   A   A

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych jst

Zamieszczamy treść załącznika nr 34 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Pozostałe załączniki do tego rozporządzenia znajdują się na stronie internetowej www.mf.gov.pl

Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych
w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 1

Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
§ 1. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.
§ 2.

1. Jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe z następujących dochodów budżetowych:
1) z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z § 3 ust. 1 - oraz pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, stosując odpowiednio przepis § 10 ust. 4 załącznika nr 33 do rozporządzenia;
2) dochodów jednostki budżetowej - zgodnie z § 3 ust. 2;
3) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa;
5) dotacji celowych z funduszy celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach jednostkowych sporządzanych za miesiące: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień - w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - wykazują dochody budżetowe, pobrane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości otrzymanych wpływów na rachunek bieżący.
3. Jednostki budżetowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych zgodnie z § 3 ust. 2.
§ 3.

1. Sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - sporządza się na podstawie danych księgowości podatkowej, w sposób następujący:
1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" - wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;
2) w kolumnie „Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty) powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;
3) w kolumnie „Potrącenia" ujmuje się skutki wykorzystania szczególnych przypadków wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa; skutków tych nie wykazuje się w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)";
4) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego - subkonto dochodów;
5) w kolumnie „Dochody otrzymane" wykazuje się kwoty równe dochodom wykazanym w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)";
6) wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków; odrębne kwoty każdego z tych podatków ustala się przy pomocy wskaźników, wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym;
7) w odpowiednich kolumnach „Saldo końcowe" wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych;
8) w kolumnie „Należności pozostałe do zapłaty" wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności" oraz kwotami wykazanymi w kolumnach „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" i „Potrącenia" z uwzględnieniem nadpłat;
9) w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy" wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina lub miasto na prawach powiatu mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu; w przypadku zastosowania przez gminę lub miasto na prawach powiatu obniżenia górnej stawki, różnicę - pomiędzy stawką górną a przyjętą w uchwale przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu, przemnożoną przez podstawę opodatkowania - wykazuje się w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek..." sprawozdań dotyczących dochodów budżetowych narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego;
10) w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień..." wykazuje się (bez ulg i zwolnień ustawowych) skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień;

11. w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy" w zakresie:

a). umorzeń zaległości podatkowych - wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonych przez organ podatkowy gminy lub miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy umorzeń w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy. Wykazane w tej kolumnie skutki powinny wynikać z decyzji właściwych organów gminy lub miasta na prawach powiatu, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności. Wykazane kwoty powinny być zgodne z rejestrem przypisów i odpisów;

b). rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - wykazuje się kwoty dotyczące skutków decyzji organów podatkowych za okres sprawozdawczy. Skutki wykazane w tej kolumnie powinny wynikać z decyzji organu podatkowego, zarówno w zakresie bieżących jak i zaległych należności. W przypadku podjęcia przez organ podatkowy decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zapłaty podatku, bądź zaległości podatkowej, skutki finansowe wynikające z tych decyzji powinny być wykazywane za kolejne okresy sprawozdawcze, w roku, w którym została wydana decyzja. Wykazane kwoty nie muszą wynikać z rejestrów przypisów i odpisów.

W kolumnach tych wykazuje się również skutki umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy, udzielane w trybie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.  Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104); w kolumnie tej nie wykazuje się skutków finansowych wynikających z ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym, a także będących wynikiem orzeczeń wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organu II instancji.
2. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek budżetowych sporządza się w zakresie wpływów planowanych, należnych, wykonanych i otrzymanych oraz należności pozostałych do zapłaty i nadpłat, z zastrzeżeniem ust. 5. Dochody wykonane wykazuje się na podstawie danych księgowości analitycznej dochodów budżetowych do rachunku bieżącego - subkonto dochodów.
3. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, wykazuje się następująco:
1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" - wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;
2) w kolumnie „Należności" - należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

3) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów tych jednostek we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy;

4) w kolumnie „Dochody otrzymane" - kwoty udziałów, które wpłynęły na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym;
5) w kolumnach „Saldo końcowe" - odpowiednio: należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty wynikające z rozliczeń budżetu państwa z jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, wykazuje się, z zastrzeżeniem ust. 5, w następujący sposób:
1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" - wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach; kwoty planowanych dochodów powinny być zgodne w zakresie:
a) subwencji ogólnej - z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansów o przyznanych kwotach subwencji ogólnej i jej poszczególnych części,
b) dotacji celowych z budżetu państwa - z decyzjami dysponentów części budżetowych o przyznanych kwotach dotacji celowych;
2) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - wykazane kwoty powinny być zgodne z kwotami subwencji ogólnej i jej poszczególnych części przekazanymi przez Ministra Finansów oraz kwotami dotacji celowych, przekazanymi przez dysponentów części budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6;
3) w kolumnie „Dochody otrzymane" - kwoty subwencji ogólnej i dotacji celowych, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym.
5. Dochody budżetowe wykonane bez przypisu należności, dla których przepisy odrębne nie przewidują przypisu, w kolumnie „Należności" należy wykazać w wysokości zrealizowanych dochodów, na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego - subkonto dochodów.
6. W sprawozdaniach rocznych jednostki samorządu terytorialnego wykazują wysokość otrzymanych dotacji celowych, po potrąceniu zwrotów dokonanych do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.
§ 4. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych:
1) jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień - wypełniają w zakresie wpływów planowanych i wykonanych;
2) jednostki budżetowe, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok - wypełniają kolumny: „Plan (po zmianach)", „Należności", „Potrącenia", „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", „Dochody otrzymane", „Saldo końcowe";
3) gminy oraz miasta na prawach powiatu za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok - wypełniają kolumny: „Plan (po zmianach)", „Należności", „Potrącenia", „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", „Dochody otrzymane", „Saldo końcowe", „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy", „Skutki udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień...", „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy".

Rozdział 2

Sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
§ 5.

1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się zgodnie z treścią formularza w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf określający źródło powstania dochodów; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa, nie są wykazywane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
§ 6.

1. W sprawozdaniach jednostkowych jednostek bezpośrednio realizujących zadania:
1) w kolumnie „Plan" wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego jednostki realizującej zadanie;
2) w kolumnie „Należności" wykazuje się salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty) powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów, z uwzględnieniem § 3 ust. 5; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;
3) w kolumnie „Dochody wykonane ogółem" wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej;
4) w kolumnie „Dochody przekazane" wykazuje się dochody przekazane na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego; w sprawozdaniu za 4 kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym;
5) w odpowiednich kolumnach dotyczących salda końcowego wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone);
6) jednostka realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, nie wypełnia kolumny „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego".
2. Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym, że w kolumnie:
1) „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego" wykazują dochody wykonane, należne jednostce samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów;

2) „Dochody przekazane" wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację; w sprawozdaniu za 4 kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

3. W danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ wykazuje się w poszczególnych rozdziałach kwoty należności, zaległości i nadpłat, odpowiednio w części należnej budżetowi państwa i w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego, na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Sprawozdanie Rb-PDP półroczne/roczne z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu
§ 7.

1. W sprawozdaniach z wykonania dochodów podatkowych dane zamieszczone w kolumnie „Wykonanie", dotyczące:
1) dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w sporządzanych przez urzędy skarbowe sprawozdaniach jednostkowych Rb-27 o dochodach budżetowych w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)";
2) dochodów z tytułu:
a) podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej,

b) podatku od czynności cywilnoprawnych

- wykazuje się w wysokości pomniejszonej o dokonane przez urząd skarbowy potrącenia na fundusz motywacyjny z tytułu odpisu od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych;
3) dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego - powinny być zgodne z dochodami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
2. Kwoty poszczególnych dochodów, wykazane w kolumnie „Wykonanie", powinny być zgodne z sumą odpowiadających tym dochodom paragrafów we wszystkich działach wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego w kolumnie „Dochody wykonane" (wpływy minus zwroty)", odpowiednio do przepisów rozporządzenia.
3. Kwoty, dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg, zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy - wykazane w odpowiednich kolumnach sprawozdania, powinny być zgodne z odpowiadającymi tym kwotom skutkami, wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
§ 8.

1. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.
2. Sprawozdania sporządza się następująco:
1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" wykazuje się dane o planowanych wydatkach;
2) w kolumnie „Zaangażowanie" wykazuje się dane według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, wynikające z ewidencji księgowej zaangażowanie środków budżetowych obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego z tytułu:
a) wykonanych wydatków,
b) podjętych zobowiązań, w tym niespłaconych zobowiązań z lat ubiegłych, związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych;
3) w kolumnie „Wydatki wykonane" wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego;
4) w kolumnie „Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;
5) w kolumnie „Zobowiązania wymagalne" wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone, z wyróżnieniem zobowiązań powstałych w latach ubiegłych i zobowiązań powstałych w roku bieżącym;
6) w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego" wykazuje się wydatki, których wykaz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić zgodnie z art. 191 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu rocznym.
3. Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazuje się, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu. Niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznanie rachunku - jako liczbę ujemną.
4. Pojęcie wydatków majątkowych określa art. 106 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
5. Jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania jednostkowe z wykonania planu wydatków budżetowych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień - wypełniają w zakresie wydatków planowanych i wykonanych.
§ 9. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych z wykonania planu wydatków budżetowych, w tym o wydatkach budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Rozdział 5

Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
§ 10. 1. W sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:
1) dochody:
a) w kolumnie „Plan (po zmianach)" - powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Plan (po zmianach)" sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych,
b) w kolumnie „Wykonanie" - powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych;
2) wydatki - powinny być zgodne z danymi ze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych;
3) nadwyżka/deficyt - stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem;
4) finansowanie - stanowi różnicę pomiędzy przychodami ogółem a rozchodami ogółem jednostki samorządu terytorialnego, której wysokość powinna zapewnić pokrycie kwoty deficytu, w przypadku jego wystąpienia;
5) dane dotyczące przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie planu powinny być zgodne z planem budżetu uchwalonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego;
6) dane po stronie wykonania dotyczące przychodów z tytułu:
a) kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji - zawierają łączne kwoty zobowiązań dla poszczególnych tytułów i powinny być zgodne z danymi wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,
b) spłat pożyczek udzielonych, papierów wartościowych, prywatyzacji majątku - powinny być zgodne z faktycznie wykonanymi przychodami wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,
c) nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł - wykazuje się w wysokości środków faktycznie osiągniętych za lata ubiegłe, w tym, w odniesieniu do nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł, również kwotę zaangażowaną na pokrycie deficytu;
7) dane dotyczące rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie wykonania powinny być zgodne z faktycznie wykonanymi rozchodami, wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy.
2. Przez prefinansowanie należy rozumieć środki publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 6

Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
§ 11.

1. W sprawozdaniu Rb-Z należy wykazać wartość nominalną zobowiązań jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według tytułów dłużnych (układ przedmiotowy) oraz wobec grup wierzycieli (układ podmiotowy), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku braku informacji co do obrotu na rynku wtórnym wykazuje się odpowiednio pierwotnego nabywcę lub zbywcę.
3. W sprawozdaniu Rb-Z, w pozycjach odnoszących się do zobowiązań według tytułów dłużnych, wykazuje się kwoty zadłużenia ogółem, w tym zobowiązania długoterminowe, przy czym przez pojęcie „zobowiązania długoterminowe" rozumie się zadłużenie, którego pierwotny termin spłaty czy też wykupu jest dłuższy niż rok.
4. Do określenia wartości nominalnej zobowiązań według tytułów dłużnych, o których mowa w § 12, stosuje się rozporządzenie wydane na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
§ 12. W układzie przedmiotowym prezentowane są zobowiązania wynikające z następujących tytułów dłużnych:

  1. papiery wartościowe - rozumiane jako zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych, z wyłączeniem papierów udziałowych oraz praw pochodnych, dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny;
  2. kredyty i pożyczki - rozumiane jako zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty. Do pożyczek należy również zaliczać zobowiązania z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku gdy umowa ta ma wpływ na poziom długu publicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, z wyłączeniem papierów udziałowych, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny). Wyłączone są z niej natomiast kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia kredytu (przez dostawców lub producentów) na transakcje dotyczące wyrobów i usług;
  3. przyjęte depozyty - rozumiane jako zobowiązania wynikające z przyjętych na rachunek jednostki depozytów, które ujmowane są w budżetach tych jednostek oraz są środkiem finansowania np. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub niedoboru środków danej jednostki. Do depozytów nie należy zaliczać depozytów mających charakter swoistego rodzaju gwarancji (np. kaucje mieszkaniowe, depozyty przyjęte w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów), gdyż nie służą sfinansowaniu deficytu ani długu jednostki i w związku z powyższym nie należy tego typu depozytów wykazywać. Przyjęte depozyty pojawiają się przede wszystkim w sektorze bankowym;
  4. wymagalne zobowiązania - rozumiane jako wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone. Są to zobowiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz przyjętych depozytów, a także odsetek za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego dotyczy to zobowiązań wymagalnych: jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu, podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej.
W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem i zobowiązanie uprzednio wymagalne zostanie zrestrukturyzowane (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), zobowiązanie przestaje być wymagalne i nie podlega wykazaniu w wierszu E4.
§ 13.

1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie. W przypadku kredytów i pożyczek objętych poręczeniami (gwarancjami), uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte poręczeniem (gwarancją).
2. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oznacza kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie w danym roku budżetowym.
3. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę wymagalnych zobowiązań - świadczeń poręczyciela (gwaranta) należnych do zapłaty w dniu wymagalności.
4. Przez wartość wierzytelności wynikających ze spłat dokonanych za dłużników w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji należy rozumieć sumę należności (wierzytelności), przysługujących jednostce samorządu terytorialnego od dłużników, z tytułu spłat dokonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego za tych dłużników w wyniku realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji; wierzytelności te stanowią sumę: łącznej kwoty dokonanych spłat (należności głównej) oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej.
5. Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) oznacza wartość wydatkowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków - tytułem spłaty zobowiązań, zaciągniętych i niespłaconych przez dłużników, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego - obejmującą wartość faktycznie spłaconych środków (należności głównej i należności ubocznych) w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji.
6. Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody) oznacza sumę faktycznie odzyskanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kwot: należności głównej (kwot wcześniej dokonanych spłat przez jednostkę samorządu terytorialnego za dłużników z tytułu realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji) oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej.
7. Przez wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym należy rozumieć nominalną wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym, obejmującą łączną wysokość należności głównej oraz należności ubocznych, poręczonych lub gwarantowanych.
§ 14. Przez wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, rozumie się wartość nominalną niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, przy wyłączeniu wzajemnych zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych z tego tytułu, z tym że wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę świadczenia poręczyciela (gwaranta) należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania.
§ 15. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą:
1) w ostatnim dniu roku budżetowego - w przypadku, gdy okres sprawozdawczy dotyczy roku budżetowego, albo
2) w ostatnim dniu kwartału roku budżetowego - w przypadku, gdy okres sprawozdawczy dotyczy kwartału roku budżetowego.
§ 16. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego, objętego poręczeniem lub gwarancją płatnego w walucie obcej, stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego.
§ 17. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego, objętego poręczeniem lub gwarancją, których wartość jest nieoznaczona, przyjmuje się prognozowaną wartość zobowiązania z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.
§ 18. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania, wynikającego z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem), przyjmuje się wartość zobowiązań bez rat spłaconych na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 7

Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności

§ 19.

1. W sprawozdaniu Rb-N należy wykazać wartość nominalną należności jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według tytułów dłużnych (układ przedmiotowy) oraz wobec grup dłużników (układ podmiotowy).
2. W sprawozdaniu Rb-N, w pozycjach odnoszących się do należności według tytułów dłużnych, wykazuje się kwoty należności ogółem, w tym należności długoterminowe, przy czym przez pojęcie należności długoterminowe rozumie się należności, którego pierwotny termin spłaty czy też wykupu jest dłuższy niż rok.
3. Do obliczenia wartości nominalnej należności, o których mowa w § 20 stosuje się odpowiednio rozporządzenie wydane na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
§ 20. W układzie przedmiotowym prezentowane są należności wynikające z następujących tytułów dłużnych:
1) papiery wartościowe - rozumiane jako wartość należności jednostki wynikających z nabytych papierów wartościowych, z wyłączeniem papierów udziałowych oraz praw pochodnych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny;
2) kredyty i pożyczki - rozumiane jako wartość należności wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, z wyłączeniem papierów udziałowych, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), umowa sprzedaży na raty, czy też leasing finansowy. Wyłączone są z niej natomiast udzielone kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia kredytu (przez dostawców lub producentów) na transakcje dotyczące wyrobów i usług;

3) depozyty - rozumiane jako wartość należności wynikających ze złożonych depozytów. Depozyty mające charakter swoistego rodzaju gwarancji (np. depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów) są objęte tą kategorią, w związku z powyższym należy ten typ depozytów wykazywać w tym wierszu;

4) wymagalne należności - rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów oraz odsetek za opóźnienie od wymagalnych należności. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego dotyczy to należności wymagalnych: jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu, podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej.

W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem i należność uprzednio wymagalna zostanie zrestrukturyzowana (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), należność przestaje być wymagalna i nie podlega wykazaniu w wierszu N4.

Rozdział 8

Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
§ 21.

1. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania według poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.
2. Sprawozdania Rb-50 sporządza się oddzielnie dla:
1) dotacji;
2) wydatków.
3. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się w kolumnie:
1) „Plan (po zmianach)" - wynikające z planu finansowego kwoty dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji;
2) „Wykonanie" - kwoty otrzymanych dotacji; w sprawozdaniu za 4 kwartały po uwzględnieniu zwrotów dokonanych do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
4. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się w kolumnie:
1) „Plan (po zmianach)" - planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - finansowane z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
2) „Wykonanie" - wykonane w danym roku wydatki z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2; w przypadku gdy na mocy odrębnych przepisów jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na finansowanie których otrzymują dotacje przeznaczone na zwrot wydatków, to dane dotyczące wydatków innych niż określone powyżej wykazuje się w danych uzupełniających.
5. Jednostki organizacyjne, bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego, sporządzają sprawozdanie jednostkowe w szczegółowości wymienionej w ust. 1 i przekazują je zarządom jednostek samorządu terytorialnego.
6. Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych i powiatowych.
7. W przypadku, gdy na mocy odrębnych przepisów zadanie z zakresu administracji rządowej jest realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, to sprawozdania sporządzają jednostki przekazujące i otrzymujące dotacje.
§ 22. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdanie w szczegółowości sprawozdań jednostkowych i przekazują je do dysponentów budżetu państwa przekazujących dotacje.Rozdział 9
Sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej
§ 23.

1. Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, dysponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, sporządza się, z uwzględnieniem § 39 załącznika nr 33 do rozporządzenia, odpowiednio dla:

  1. zakładów budżetowych - Rb-30 - zgodnie z zasadami określonymi w § 22 załącznika nr 33 do rozporządzenia;
  2. gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych - Rb-31 - zgodnie z zasadami określonymi w § 23 i § 24 załącznika nr 33 do rozporządzenia;
  3. funduszy celowych - Rb-33 - zgodnie z zasadami określonymi w § 25 ust. 1, 3-7 załącznika nr 33 do rozporządzenia, przyjmując symbole określone w ust. 2;
  4. dochodów własnych - Rb-34 - zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 1, 4-6 załącznika nr 33 do rozporządzenia.
2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące poszczególne fundusze celowe dla funduszy celowych dysponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:
1) 307 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych;
2) 311 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
3) 322 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
4) 323 - Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
5) 324 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
6) 325 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
7) 321 - Fundusz Socjalny Wsi; może być dysponowany do czasu wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku tego Funduszu i do tego czasu powinien być włączany do sprawozdawczości budżetowej gmin.
3. Nadania symbolu nowemu funduszowi dokonuje Minister Finansów na wniosek dysponenta funduszu.

Rozdział 10

Sprawozdanie Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego
§ 24. W sprawozdaniach jednostkowych rocznych wykazuje się:
1) w wierszu I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie dowodów bankowych, zgodnych z zapisami w księgowości banku.

2) w wierszu II. Stan środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych ujmuje się na podstawie wyciągów bankowych.

Rozdział 11

Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań§ 25.

1. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzania danych na nośniki danych w sprawozdaniach zbiorczych zarówno o dochodach, jak i wydatkach budżetowych należy stosować liczby kontrolne obliczane jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów w ramach każdego rozdziału. Liczby kontrolne zamieszcza się w kolumnie „Paragraf" w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału.
2. Dla sprawozdań Rb-30, Rb-31 należy stosować liczby kontrolne obliczone jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów oraz symboli:
1) 100 - dla zakładów budżetowych,
2) 400 - dla gospodarstw pomocniczych,
a dla funduszy celowych (sprawozdanie Rb-33) stosuje się symbole zgodne z § 23 ust. 2. W przypadku sprawozdania Rb-34 należy stosować liczby kontrolne obliczone jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów.
3. Dla ustalenia kompletności sprawozdań zbiorczych sporządza się zestawienia zbiorcze według działów.
4. Składane komplety sprawozdań powinny zawierać numerację stron poszczególnych formularzy sprawozdawczych.
§ 26.

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, korekty sprawozdań oraz skorygowane dane w formie elektronicznej, jednostki samorządu terytorialnego przekazują do regionalnych izb obrachunkowych w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Korekty sprawozdań oraz skorygowane dane w formie elektronicznej, otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 12

Struktura zbiorów sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej§ 27.

1. Pliki sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne ze strukturami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów i zamieszczonymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ).
2. Sprawozdanie w formie elektronicznej należy przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów.


Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 132, poz. 1110.
<< powrót

zobacz także artykuły


KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY