BDO Finanse Publiczne nr 1 (3) Styczeń 2008

A   A   A

RB-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst

(Autor: Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak, Źródło: Portal RB)

1. Komentarz

 

Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość poniesionych wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem upływu czasu, za jaki jest sporządzane. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Sprawozdanie to sporządzane jest co miesiąc, w różnym zakresie. W miesiącach kończących kwartał, tj. za marzec, czerwiec, wrzesień i rok wszystkie jednostki wypełniają sprawozdanie w pełnej szczegółowości, tj. kolumny dotyczące klasyfikacji budżetowej, dział, rozdział, paragraf, plan, zaangażowanie, wydatki wykonane, zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem, w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych i powstałe w roku bieżącym. W sprawozdaniach za rok, jeżeli jednostka podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających, dane z tej uchwały ujmuje się dodatkowo w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego".

 

W pozostałych miesiącach, tj. styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień wypełnia się tylko kolumny dotyczące klasyfikacji budżetowej, planu i wykonania. Dane w kolumnach „Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego", w tym „Zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych" i „Powstałe w roku bieżącym" wykazywane są w szczegółowości do paragrafu.

 

Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych zawierające w tych wielkościach informacje o wydatkach budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

 

W kolumnie „Plan" pokazywana jest wielkość planowanych wydatków z uwzględnieniem wszelkich zmian dokonywanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

W kolumnie „Zaangażowanie" wykazywane są dane określające każdą czynność prawną, która w przyszłości może powodować wydatek budżetowy ujęty w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku lub lat następnych, np. zawarcie umowy o pracę, o dzieło, wydanie decyzji przyznającej środki z budżetu. Dane wykazuje się według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, wynikające z ewidencji księgowej zaangażowania środków budżetowych, obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego z tytułu wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań, w tym niespłaconych zobowiązań z lat ubiegłych związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych. W przypadku zawarcia umów dotyczących współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, których realizacja przewidziana jest na lata następne, w sprawozdaniu RB-28S ujmuje się tylko zaangażowanie obciążające plan finansowy wydatków danego roku. Kwota zaangażowania wydatków w roku bieżącym nie powinna być niższa od sumy wykonanych wydatków i zobowiązań wymagalnych.

 

Ewidencja zaangażowania dostarcza kierownikowi jednostki informacje zarządcze, które umożliwiają ocenę przebiegu realizacji zadań i podjęcia ewentualnych zmian. Zaangażowanie jest roczne i na koniec roku w sprawozdaniu Rb-28S nie może przekraczać planu. Zaangażowanie wykazane w sprawozdaniu Rb-28S powinno być zgodne z obrotami strony Ma konta 998. Zaangażowanie roczne ujmowane jest na koncie pozabilansowym 998 „Zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego", natomiast zaangażowanie w latach następnych ujmowane jest na koncie pozabilansowym 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat". Zaangażowanie środków funduszy pomocowych powinno być zaewidencjonowane na koncie 997. Ewidencja szczegółowa do kont 998 i 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej, natomiast do konta 997 wg projektów z rozbiciem na lata finansowania oraz podziałki klasyfikacji budżetowej. Przy dokonywaniu zapisów na kontach dotyczących zaangażowania obowiązuje zasada czystości zapisów. Wszelkie zmiany dotyczące zmniejszenia zaangażowania danego roku należy ujmować zapisem czerwonym.

 

Przykład

Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. wykazywane będzie pod datą 31.12.2006 na koncie 999, natomiast pod datą 1.1.2007 należy przenieść te kwoty na konto 998. Jeżeli w 2006 r. podpisano umowę na realizację inwestycji w latach 2006-2008 w wysokości 900 000 zł i realizacja  roczna tej umowy będzie wynosić 300 000 zł, to na koncie 999 wykazana będzie kwota 600 000 zł, natomiast na koncie 998 wykazana będzie kwota 300 000 zł. W latach następnych pod datą 1 stycznia będzie przenoszona kwota 300 000 zł z konta 999 na konto 998.

Jednostka zawarła z wykonawcą w lutym umowę o dzieło na kwotę 3 000 zł na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników jednostki. Umowa ta powinna zostać zaewidencjonowana na  koncie 998 po stronie Ma w wysokości 3 000 zł. W kwietniu z przyczyn niezależnych odstąpiono od tej umowy, na koncie 998 Ma zapisem korygującym należy zmniejszyć tę kwotę. W sprawozdaniu za marzec w kolumnie „Zaangażowanie" będzie pokazana ta kwota, natomiast w sprawozdaniu za czerwiec kwoty tej już nie będzie.

Jednostka podpisała  1 marca umowę o pracę z pracownikiem z wynagrodzeniem brutto 1 000 zł. W zaangażowaniu powinna być wykazana  w § 4010 kwota 10 000 zł.

 

W kolumnie „Wykonanie" wykazuje się wszystkie poniesione wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej prowadzonej do rachunku bieżącego - subkonto wydatków.

Dane wykazywane w tej kolumnie wykazuje się na podstawie ewidencji strony Ma konta 130 - subkonto wydatków. Kwoty te powinny być zgodne z wyciągiem bankowym, gdyż jest to sprawozdanie kasowe.

W sprawozdaniach za rok będą również ujęte wydatki niewygasające danego roku, na podstawie uchwały organu podjętej zgodnie z art. 191 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, będą również pokazane odrębnie w stosownej kolumnie. Kolumnę „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego" wypełnia się tylko w sprawozdaniu rocznym.

 

Przykład

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które nie  wygasły z upływem 2006 r., na kwotę 50 000 zł. Termin realizacji tych wydatków ustalono do końca marca 2007 r.

W sprawozdaniu rocznym za 2006 r. w kolumnie „Wydatki wykonane" powinny być wykazane wszystkie wykonane wydatki z konta 902 oraz kwota 50 000 zł z uchwały o wydatkach niewygasających ujęta na koncie 903. Kwota 50 000 zł powinna być powtórzona w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego".

 

W kolumnie „Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności nie minął do końca okresu sprawozdawczego (np. ZUS płacony do 5. dnia następnego miesiąca).

W kolumnie „Zobowiązania wymagalne" wykazuje się dane tylko wtedy, jeżeli zobowiązania nie zostały zapłacone w terminie i nie są przedawnione, umorzone, a ich termin płatności upłynął przed okresem sprawozdawczym w rozbiciu na zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych i w roku bieżącym. Informacje te pozwalają na bieżąco kontrolować realizację planu wydatków i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Dane z kolumny „Zobowiązania wymagalne" bez odsetek powinny być ujęte w sprawozdaniu Rb-Z.

 

Przykład

Jednostka budżetowa otrzymała fakturę za udział w szkoleniu pracownika w wysokości 500 zł z terminem zapłaty 20.12.2006 r.  W związku z trudnościami finansowymi jednostka zapłaciła tę fakturę 5.1.2007 r. W sprawozdaniu na 31.12.2006 r.  kwota ta powinna być wykazana w kolumnie „Zobowiązania ogółem" 500 zł oraz w kolumnie „Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym" 500 zł.

 

Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków bieżących wykazuje się w symbolu 4 990 zamiast paragrafu, odpowiednio jako liczbę dodatnią dla niewłaściwego obciążenia i jako liczbę ujemną dla niewłaściwego uznania, w dziale, rozdziale odpowiednim ze względu na poniesiony wydatek lub jego zwrot. Symbol ten nie jest paragrafem klasyfikacji budżetowej, nie planuje się tam wydatków, a ujmuje jedynie kwoty błędnych operacji finansowych.

 

Przykład

W Gminie X z rachunku bankowego - subkonto wydatków - 20.9.2006 r. przez pomyłkę Banku wypłacono pracownikowi świadczenie urlopowe w wysokości 250 zł, zamiast z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zorientowano się o tym dopiero 5.10.2006 r., czyli po okresie sprawozdawczym. W sprawozdaniu na 30.9.2006 r. powinno być ujęte mylne wypłacenie tej kwoty w symbolu 4 990 w dziale 750 Administracja publiczna  rozdział 75023  Urząd gminy kolumnie „Wydatki wykonane"  ze znakiem minus „- 250 zł".

 

Dla zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzanych danych w sprawozdaniach, podobnie jak przy Rb-27S, należy stosować liczby kontrolne obliczone jako suma symboli działu, rozdziału i paragrafów w ramach każdego rozdziału. Liczby kontrolne zamieszcza się w kolumnie paragrafy w wierszu podsumowującym każdy rozdział.

Kwoty w rozdziałach są sumowane i sporządzane jest zestawienie zbiorcze do działów.

Strony w sprawozdaniach są numerowane.

 

2. Przykład sporządzania sprawozdania Rb-28S

 

Ogółem wydatki w jednostce samorządu terytorialnego wyniosły 12 800 000 zł, z czego wydatki majątkowe 4 500 000 zł.

Jednostka samorządu terytorialnego podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających na kwotę 10 000 zł w dziale 010 rozdziale 01095 § 6050. W jednostce na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne wynikające z list płac wypłaconych w grudniu, nie odprowadzono z tej listy do końca roku obowiązkowych obciążeń dotyczących ubezpieczenia społecznego płatnych do 5 stycznia roku następnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnego do 20 stycznia. Jednostka zgodnie z przepisami naliczyła dla pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 za dany rok w kwocie 58 813 zł i zgodnie z przepisami wypłaci go w roku następnym. Z tego tytułu powstały również zobowiązania niewymagalne z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia § 4110 - 10 110 zł, składki na Fundusz Pracy § 4120 - 1 670 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwotach, który ujęty jest w § 4040.

 

Sporządzając sprawozdanie za grudzień okazało się, że do jednostki wpłynęła faktura za wydrukowanie kopert i papieru firmowego z terminem płatności 15 grudnia, ale z różnych przyczyn nie została zapłacona i na koniec roku powstało zobowiązanie wymagalne w kwocie 1 000 zł. Jednostka otrzymała w styczniu fakturę za wodę wystawioną 28 grudnia danego roku § 4260 w kwocie 530 zł. Plan i wykonanie w § 4040 wyniosło 288 294 zł, 177 976 zł. W § 4110 - 564 245 zł 547 285 zł, § 4120 - 80 158 zł, 74 490 zł, § 4260 - 380 000 zł, 274 021 zł.

Wydatki ujęte w sprawozdaniu Rb-50 włączone do Rb-28S  plan:

 • 010 rozdział 01095 § 4430 - 90 000 zł,
 • 750 rozdział  75011 § 4010 - 50 130 zł,
 • 750 rozdział  75011 § 4110 - 8 634 zł,
 • 750 rozdział  75011 § 4120 - 1 236 zł,
 • 751 rozdział  75101 § 4010 - 668 zł,
 • 751 rozdział  75101 § 4110 - 115 zł,
 • 751 rozdział  75101 § 4120 - 17 zł,
 • 852 rozdział 85212 § 3110 - 1 356 500 zł,
 • 852 rozdział 85212 § 4300 - 43 500 zł,
 • 852 rozdział 85212 § 4010 - 83 550 zł,
 • 852 rozdział 85212 § 4110 - 14 390 zł,
 • 852 rozdział 85212 § 4120 - 2 060 zł,
 • 852 rozdział 85214 § 3110 - 40 000 zł.

 

Wykonanie:

 • 010 rozdział 01095 § 4430 - 90 000 zł,
 • 750 rozdział  75011 § 4010 - 50 130 zł,
 • 750 rozdział  75011 § 4110 - 8 634 zł,
 • 750 rozdział  75011 § 4120 - 1 236 zł,
 • 751 rozdział  75101 § 4010 - 667,40 zł,
 • 751 rozdział  75101 § 4110 - 115 zł,
 • 751 rozdział  75101 § 4120 - 16,48 zł,
 • 852 rozdział 85212 § 3110 - 1 356 000 zł,
 • 852 rozdział 85212 § 4300 - 43 500 zł,
 • 852 rozdział 85212 § 4010 - 83 550 zł,
 • 852 rozdział 85212 § 4110 - 14 390 zł,
 • 852 rozdział 85212 § 4120 - 2 060 zł,
 • 852 rozdział 85214 § 3110 - 40 000 zł.

 

Na podstawie wyżej przedstawionych danych zostało sporządzone sprawozdanie Rb-28S.

 

Wzór sprawozdania Rb-28S: plik ExcelAleksandra Bieniaszewska  

Barbara Wołczak  
<< powrót

zobacz także artykuły


KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY