BDO Finanse Publiczne nr 11 (2) Listopad 2007

A   A   A

Jakie paragrafy? Wyjaśnienie MF w sprawie klasyfikacji budżetowej

(Źródło: RIO w Katowicach)

W związku z pismem z dnia 10 lipca br. nr [...] oraz z dnia 6 września br. nr [...] 2007, w przedmiocie zagadnień dotyczących klasyfikacji budżetowej, zawartych w pkt. 1-8 ww. pisma z dnia 10 lipca br. - Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów uprzejmie wyjaśnia:

1. Wydatki na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne powinny zostać ujęte w dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 ­„Gospodarka gruntami i nieruchomościami", paragraf 4590 - .,Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" lub w paragrafie 4600 - „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych".

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) w § 426 - „Zakup energii" ujmuje się opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Natomiast w § 430 - „zakup usług pozostałych" przyjmuje się klasyfikowanie między innymi opłat za odprowadzenie ścieków.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) w „Sekcji E - Energia elektryczna, gaz, para wodna i woda" zgromadzone są usługi związane między innymi z dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz usługi w tym zakresie, tj.: przyłączenie i odłączenie podmiotu do/od sieci, dostęp i korzystanie z utrzymywanego w odpowiednim stanie systemu elektroenergetycznego i zapewnienie odpowiedniego stanu systemu, ciągłości, niezawodności i odpowiedniej jakości dostaw energii, a także usługi rozprowadzania wody. W związku z tym również w klasyfikacji budżetowej w jednym paragrafie tj. 4260 - „Zakup energii" należy klasyfikować te usługi.

Natomiast do „Sekcji O - Usługi komunalne pozostałe, społeczne i indywidualne" zaliczone zostały między innymi usługi w zakresie odprowadzania ścieków, wywozu odpadów oraz inne usługi, dlatego opłaty za tego rodzaju usługi i inne, które nie mają odrębnego paragrafu w klasyfikacji budżetowej, ujmuje się w § 4300 - ,,Zakup usług pozostałych".

 

W związku z powyższym wydatki, w zależności od charakteru świadczonych usług. powinny w budżecie jednostki samorządu terytorialnego być ujęte w odpowiednich paragrafach.

 

3. Wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku powinny być ujmowane w paragrafie 451 - „Opłaty na rzecz budżetu państwa", z odpowiednią czwartą cyfrą.

4. W paragrafie 4700 - .,Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej'" klasyfikuje się wydatki związane ze szkoleniem pracowników własnych nie będących członkami służby cywilnej. Natomiast wydatki poniesione na szkolenie pracowników własnych, będących członkami służby cywilnej należy klasyfikować w paragrafie 4550 - „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej". Koszty za naukę pracowników na studiach wieczorowych lub zaocznych należy klasyfikować w paragrafie 4300 - ,,Zakup usług pozostałych".

5. Wydatki na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP należy ujmować w paragrafie 4700 - „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej". Natomiast wydatki poniesione na szkolenie pracowników własnych. będących członkami służby cywilnej należy klasyfikować w paragrafie 4550 - „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej".

6. Opłaty, o których mowa w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) a w szczególności opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, opłaty kancelaryjne winny być klasyfikowane w dziale i rozdziale właściwym dla rodzaju działalności w paragrafie 461 - ,.Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" z odpowiednią czwartą cyfrą.

 

Opłaty za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielenie informacji, odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnienie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz. U. Nr 247 poz. 1812) winny być klasyfikowane w dziale i rozdziale właściwym dla rodzaju działalności w paragrafie 451 - „Opłaty na rzecz budżetu państwa" z odpowiednią czwartą cyfrą.

 

7. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 - ,,Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)" do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) w paragrafie 417 - „Wynagrodzenia bezosobowe'" z odpowiednią czwartą cyfrą ujmuje się między innymi dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późno zm.).

 

W paragrafie tym ujmuje się nie tylko wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, ale również dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, w przypadku gdy nie ma podpisanej umowy zlecenia, a radca prawny pobiera wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę.

 

Zgodnie ze „Słownikiem Encyklopedycznym - Informatyka", Wydawnictwo Europa, akcesoria komputerowe to dodatkowe wyposażenie komputerowego stanowiska pracy, zasoby zużywalne potrzebne do działania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zewnętrznych komputerów i nośniki danych. Do podstawowych akcesoriów komputerowych należą zewnętrzne nośniki pamięci w postaci dyskietek różnego typu, a także np. myszy, filtry na monitory, podkładki pod myszy, kable łączące, słuchawki, tusze i tonery do drukarek. W związku z powyższym, zakup usługi polegającej na napełnieniu tuszem używanego kartridga do drukarek należy ująć w paragrafie 475 - ,.Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji" z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu.

 

Zakup zestawu komputerowego, jeżeli wartość tego zakupu nie przekracza 3 500 zł, należy zaliczyć do wydatków bieżących i ujmować w paragrafie 421 - ,,Zakup mateńałów i wyposażenia", z odpowiednią czwartą cyfrą. W przypadku, gdy wydatek na zakup zestawu komputerowego przekroczy wartość 3 500 zł, wówczas wydatek ten powinien być ujęty w paragrafie 606 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", z odpowiednią czwartą cyfrą.

 

Jednocześnie Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, iż w zakresie zagadnień przedstawionych w pozostałych punktach, pismo przekazano do załatwienia zgodnie z właściwością do Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów, skąd należy oczekiwać odpowiedzi.

 

Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego

Ministerstwa Finansów

Zdzisława Wasążnik


<< powrót

zobacz także artykuły


KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY